Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($feedback, ...$args) in /var/www/vhosts/racunovodstvo-najgo.si/davcnaoaza.si/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12
Spremembe Zakona o gospodarskih družbah – razbremenitev registrskih organov, pospešitev registracij, omejitev ustanavljanja podjetij in pridobitev poslovnega deleža s strani nepoštenih fizičnih in pravnih oseb – Računovodski servis in davčno svetovanje, davčna oaza, luka godnič

Spremembe Zakona o gospodarskih družbah – razbremenitev registrskih organov, pospešitev registracij, omejitev ustanavljanja podjetij in pridobitev poslovnega deleža s strani nepoštenih fizičnih in pravnih oseb

Vlada RS je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah ter ga poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Z novelo zakona se želi z razbremenitvijo registrskih organov in upravljavcev evidenc ponovno pospešiti postopke registracije gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, hkrati pa na bolj učinkovit način omejiti ustanavljanje družb in samostojnih podjetnikov in pridobitev poslovnega deleža s strani poslovno nepoštenih fizičnih in pravnih oseb. Predlog zakona prinaša naslednje rešitve.

1.. S predlogom zakona se oži nabor okoliščin, na podlagi katerih lahko registrski organ omeji ustanovitev družbe ali samostojnega podjetnika in pridobitev statusa družbenika. Enaka ostaja omejitev, po kateri se ustanovitev in pridobitev poslovnega deleža omeji osebam, ki so bile v Republiki Sloveniji pravnomočno obsojene zaradi kaznivega dejanja na kazen zapora. Po novem pa se ustanovitev in pridobitev statusa družbenika omeji osebi: – ki je na seznamu nepredlagateljev obračunov in (ali) seznamu neplačnikov, – ki je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu kapitalskih družb, ki so javno objavljene na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov.

2. Omejitev ustanavljanja in pridobivanja statusa družbenika bo po novi ureditvi trajala pet let od pravnomočne sodbe oziroma do dneva izbrisa iz kazenske evidence, če se bo obsodba iz kazenske evidence izbrisala pred iztekom petih let. Omejitev do plačila vseh zapadlih neplačanih davčnih obveznosti oziroma do izpolnitve obveznosti v zvezi s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila plače.

3. Z novo ureditvijo se točkam VEM (v sistemu e-VEM) nalaga obveznost samodejnega ugotavljanja dejstev, povezanih z zapadlimi davčnimi obveznostmi in nepredlaganimi obračuni še pred oddajo vloge za vpis v sodni register ali Poslovni register Slovenije.

4. Registrskim organom, notarjem in točkam VEM se z zakonom omogoči pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc (npr. kazenske evidence, seznam neplačnikov, seznam nepredlagateljev obračunov).

5. Z dopolnitvijo določb 481. člena ZGD-1 se želi ob izpolnjenih okoliščinah iz prvega odstavka 10.a člena omejiti pridobitev statusa družbenika. Tako bo moral notar pred pripravo notarskega zapisa o prenosu poslovnega deleža preveriti, ali so podani razlogi za omejitev prenosa poslovnega deleža.

6. Z namenom preprečevanja zlorab vpisa poslovnega naslova ene ali več gospodarskih družb oziroma samostojnih podjetnikov na naslovu brez dovoljenja ali vednosti lastnika objekta se subjektu vpisa ob prijavi za vpis v register po novem naloži, da ob prijavi vpisa priloži overjeno izjavo lastnika objekta, s katero dovoljuje poslovanje samostojnega podjetnika ali gospodarske družbe na tem naslovu. Overjeno izjavo bo potrebno predložiti le v primeru, ko subjekt vpisa ne bo sam lastnik objekta. Kršitev te določbe bo pomenila prekršek. Izvajanje določb glede poslovnega naslova bosta nadzirala AJPES za podjetnike in ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, za gospodarske družbe.

7. Črta se 10.b člen, ki je sodiščem nalagal, da članom poslovodstev ali organom nadzora družb, nad katerimi je bil začet postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, odvzame pooblastila oziroma opravičenje za vodenje poslov oziroma jih odpokliče z mesta člana organov nadzora v vseh drugih družbah, v katerih opravljajo omenjene funkcijo. Podobna materija je namreč uzakonjena že v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, hkrati se je v zvezi z izvajanjem pojavila vrsta nejasnosti vprašanj glede vodenja postopka.

8. Z novim 48. členom in dopolnitvijo določb ZGD-1 o prekrških se želi zlasti gospodarske družbe in njihove odgovorne osebe spodbuditi, da za vpis v sodni/poslovni register predložijo aktualizirane, točne in resnične podatke, ki bodo odražali zadnje dejansko stanje.

9. Z novelo se spreminja tudi Zakon o sodnem registru. Spremembe zakona so nujno potrebne zaradi vsebinske prepletenosti obeh zakonov glede obravnavane materije in doseganja enakopravne obravnave gospodarskih subjektov (tako podjetnikov kot gospodarskih družb saj spremembe zajemajo: izjavo glede lastništva objekta na poslovnem naslovu in prekrške zaradi neupoštevanja določb glede poslovnega naslova).

Vir: www.vlada.si

Predlog zakona boste našli na naslednji povezavi: Predlog sprememb zakona o gospodarskih družbah

Sprejet predlog boste našli na naslednjem naslovu: Spremembe zakona o gospodarskih družbah

Zapri meni