Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($feedback, ...$args) in /var/www/vhosts/racunovodstvo-najgo.si/davcnaoaza.si/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12
S 1.1.2014 bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje avtomatično zavaroval oziroma spremenil zavarovalno podlago osebam, ki bi to morale po novem Zakonu urediti že pred 1.1.2014 – Računovodski servis in davčno svetovanje, davčna oaza, luka godnič

S 1.1.2014 bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje avtomatično zavaroval oziroma spremenil zavarovalno podlago osebam, ki bi to morale po novem Zakonu urediti že pred 1.1.2014

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je objavil informacijo, katere osebe bi morale v 2013 uskladiti lastnost zavarovanca in kakšni bodo postopki ZPIZ, če te osebe lastnosti zavarovanca ne bodo uredile do konca letošnjega leta.

V skladu z določbami Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/2012 in 39/2013, v nadaljevanju ZPIZ-2) se z 31.12.2013 izteče rok za uskladitev lastnosti zavarovanca za tiste osebe, ki so sicer že uveljavile pravico do pokojnine, hkrati pa še opravljajo dejavnost oziroma so družbeniki osebnih ali kapitalskih družb, v katerih so hkrati poslovodne osebe.

Rok za uskladitev lastnosti zavarovanca se z istim dnem izteče tudi za tiste osebe, ki bi po predpisih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, veljavnih od 1.1.2013 dalje, morale biti vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Pa v zavarovanje niso vključene.

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.96/2012 in 39/2013; v nadaljevanju ZPIZ-2), ki je pričel veljati s 1. januarjem 2013, je za določene kategorije oseb, ki se jim na podlagi opravljanja svojega dela ali dejavnosti na podlagi prejšnjih predpisov ni bilo potrebno vključiti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, spremenil ureditev na način, da se morajo vključiti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi opravljanja tega dela oziroma dejavnosti. Zaradi te drugačne ureditve ZPIZ-2 v prehodnih določbah ureja uskladitev lastnosti zavarovanca, in sicer tako, da določenim kategorijam oseb dopušča, da svoj status zavarovanca uskladijo sami v zakonsko predpisanem roku. Če osebe lastnosti zavarovanca v prehodnem obdobju ne uskladijo same, bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) v skladu z določbami 406. člena in petnajstega odstavka 429. člena ZPIZ-2 po uradni dolžnosti ugotovil lastnost zavarovanca od 1. januarja 2014 dalje.

KATEGORIJE OSEB, KI MORAJO USKLADITI LASTNOST ZAVAROVANCA PO DOLOČBI 406. ČLENA ZPIZ-2:

1. Osebe, ki so vključene v javno priznani sistem dodiplomskega ali podiplomskega izobraževanja, vključno s srednješolskim izobraževanjem in izobraževanjem po predpisih o izobraževanju odraslih in opravljajo samostojno dejavnost

Osebe, ki so bile ob uveljavitvi ZPIZ-2, torej 1. januarja 2013, vključene v javno priznani sistem dodiplomskega ali podiplomskega izobraževanja, vključno s srednješolskim izobraževanjem in izobraževanjem po predpisih o izobraževanju odraslih in so opravljale samostojno dejavnost, se morajo od prvega dne po izteku šolskega leta, v katerem je začel ta zakon veljati, obvezno zavarovati, če še naprej opravljajo samostojno dejavnost. Navedeno velja tako za osebe, ki se še nadalje šolajo, kot tudi za osebe, ki so šolanje že zaključile.

Kot opravljanje samostojne dejavnosti se šteje opravljanje gospodarske ali druge dovoljene dejavnosti v okviru naslednjih pravnoorganizacijskih oblik vpisanih v Poslovni register Republike Slovenije:

 • Samostojni podjetnik posameznik s.p.;
 • Poklicni športnik;
 • Samostojni novinar;
 • Izvršitelj;
 • Zasebni športni delavec;
 • Notar;
 • Evidentirani odvetnik;
 • Registrirani zdravnik, zobozdravnik, zasebni zdravstveni delavec;
 • Registrirani lekarnar;
 • Samozaposleni v kulturi;
 • Registrirani zasebni izvajalec raziskovalec;
 • Evidentirani detektiv;
 • Zasebni učitelj oziroma vzgojitelj;
 • Proizvajalec električne energije;
 • Družba z neomejeno odgovornostjo d.n.o. (družbenik in poslovodna oseba);
 • Komanditna družba k.d. (družbenik in poslovodna oseba);
 • Družba z omejeno odgovornostjo d. o. o. (družbenik in poslovodna oseba);
 • Civilna odvetniška družba (družbenik in poslovodna oseba);
 • Zavod (ustanovitelj oz. družbenik in poslovodna oseba).

Iz zgoraj navedenega izhaja, da se morajo osebe, ki so bile v šolskem letu 2012/2013 vključene v javno priznani sistem dodiplomskega ali podiplomskega izobraževanja, vključno s srednješolskim izobraževanjem in izobraževanjem po predpisih o izobraževanju odraslih in v katerem so hkrati tudi opravljale samostojno dejavnost, pa niso bile vključene v obvezno zavarovanje, s prvim dnem po izteku šolskega leta, to je z dnem 1.9.2013 za srednješolce oziroma z dnem 1.10.2013 za študente prijaviti v obvezno zavarovanje. Če te osebe zaključijo študij pred zaključkom šolskega leta, nastane obveznost vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja samostojne dejavnosti s prvim dnem po zaključku študija.

Za osebe, ki so na dan 1.1.2013 bile vključene v javno priznani sistem dodiplomskega ali podiplomskega izobraževanja, vključno s srednješolskim izobraževanjem in izobraževanjem po predpisih o izobraževanju odraslih in so hkrati opravljale samostojno dejavnost, in se v zgoraj navedenih rokih niso vključile v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bo Zavod na podlagi podatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju ZZZS) in Poslovnega registra, po uradni dolžnosti ugotovil lastnost zavarovanca od 1.1.2014 dalje.

2. Osebe, ki so uveljavile izvzem iz zavarovanja po prejšnjih predpisih zaradi nedoseganja dobička in so še nadalje vpisane v register za opravljanje samostojne dejavnosti

Osebe, ki so se na podlagi 18. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00, 109/01, 108/02, 135/03, 72/05, 69/06 in 10/08, v nadaljevanju ZPIZ-1) odjavile ali vložile odjavo iz zavarovanja do 31. decembra 2012, ker njihov dobiček v zadnjih treh letih ni presegal zneska minimalne plače in so ob uveljavitvi ZPIZ-2, torej na dan 1. januar 2013, še vedno vpisane v ustrezni register za opravljanje iste samostojne dejavnosti kot pred izvzemom, se morajo v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona obvezno vključiti v pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz tega naslova.

To pomeni, da se morajo osebe, ki so na dan 1. januar 2013 še vedno vpisane v ustrezni register za opravljanje samostojne dejavnosti, vključiti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje najkasneje do 31. decembra 2013 ali pa z opravljanjem samostojne dejavnosti prenehati (izbris iz Poslovnega registra Republike Slovenije, v nadaljevanju PRS).

Če se navedene osebe v zgoraj navedenih rokih ne bodo vključile v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bo Zavod na podlagi podatkov zavoda za zdravstveno zavarovanje in PRS, po uradni dolžnosti ugotovil lastnost zavarovanca od 1.1.2014 dalje.

3. Uživalci pokojnin, ki opravljajo delo ali dejavnost

Uživalec pokojnine, ki je ob uveljavitvi ZPIZ-2, na dan 1. januar 2013, opravlja delo ali dejavnost, na podlagi katere bi ponovno pridobil lastnost zavarovanca po 15. ali 16. členu ZPIZ-2, najpozneje v roku enega leta od uveljavitve ZPIZ-2 uskladi svoj status z določbami 116. člena ZPIZ-2.

Lastnost zavarovanca morajo torej uskladiti uživalci pokojnine, ki so po prej veljavnih predpisih uveljavili pravico do pokojnine, pri tem pa:

 • so uveljavili izvzem iz zavarovanja po drugem odstavku 18. člena prej veljavnega ZPIZ-1 in sicer tako, da se je štelo, da dejavnosti ne opravljajo z osebnim delom, ker so imeli zaposlenega vsaj enega delavca za opravljanje te dejavnosti oziroma so do uveljavitve pravice do pokojnine opravljali isto dejavnost v enakem obsegu, vendar so bili zavarovani na podlagi delovnega razmerja;
 • so uveljavili pravico do pokojnine pred 1.1.2000 in pri tem obdržali lastništvo družb v kateri so hkrati poslovodna oseba v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96, 57/96, 54/98, v nadaljevanju ZPIZ-92).

Uživalci pokojnine lahko do 31.12.2013 uskladijo lastnost zavarovanca na naslednje načine:

a) vložijo prijavo v zavarovanje za poln zavarovalni čas – ponovno lastnost zavarovanca pridobi z dnem vložitve prijave v zavarovanje – v tem času se mu pokojnina ne izplačuje;

b) vložijo prijavo v zavarovanje v sorazmernem delu polnega zavarovalnega časa, vendar najmanj 20 ur tedensko – ponovno lastnost zavarovanca pridobi z dnem vložitve prijave v zavarovanje – v tem času se mu pokojnina izplačuje v sorazmernem delu in sicer v višini:

 • 50%, ko zavarovanec dela 4 ure dnevno ali znaša zavarovalni čas od 20 do 24 ur tedensko;
 • 37,5%, ko zavarovanec dela 5 ur dnevno ali znaša zavarovalni čas od 25 do 29 ur tedensko;
 • 25%, ko zavarovanec dela 6 ur dnevno ali znaša zavarovalni čas od 30 do 34 tedensko in
 • 12,5%, ko zavarovanec dela 7 ur dnevno ali znaša zavarovalni čas od 35 do 39 ur tedensko.

Sorazmerni del pokojnine se začne izplačevati z dnem ponovne pridobitve lastnosti zavarovanca.

Opozarjamo še na dejstvo, da uživalec invalidske pokojnine, ki na območju Republike Slovenije začne ponovno delati ali opravljati dejavnost v obsegu, ki ima za posledico ponovno pridobitev lastnosti zavarovanca na podlagi delovnega razmerja, samozaposlitve, družbeništva oziroma opravljanja kmetijske dejavnosti, izgubi pravico do pokojnine z dnem vzpostavitve obveznosti zavarovanja. Izguba pravice je trajna in pravice na podlagi iste invalidnosti ni več mogoče pridobiti.

Če se uživalci pokojnin do 31.12.2013 ne bodo vključili v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bo Zavod za navedene uživalce pokojnin na podlagi podatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) in PRS, po uradni dolžnosti ugotovil lastnost zavarovanca od 1.1.2014 dalje.

c) Ne glede na navedeno pa lahko uživalec pokojnine preneha opravljati dejavnost in se izbriše iz PRS. Če je izbris iz PRS izveden do vključno 31.12.2013, se lastnost zavarovanca po uradni dolžnosti ne bo ugotavljala.

KATEGORIJE ZAVAROVANCEV, KI MORAJO USKLADITI LASTNOST ZAVAROVANCA PO DOLOČBI 15. ODSTAVKA 429. ČLENA ZPIZ-2:

Osebe, ki ob uveljavitvi ZPIZ-2, na dan 1. januarja 2013, izpolnjujejo pogoje za zavarovanje kot družbeniki, ki so poslovodne osebe, pa niso uživalci pokojnine, morajo do 31. decembra 2013 uskladiti lastnost zavarovanca v skladu z določbami ZPIZ-2. V skladu z določbo petnajstega odstavka 429. člena ZPIZ-2 se do 31. decembra 2013 za družbenike še vedno uporablja določba drugega odstavka 15. člena ZPIZ-1.

Lastnost zavarovanca morajo torej uskladiti tiste osebe, ki so sklenile delovno razmerje z manj kot polnim delovnim časom (več kot 20 ur tedensko) pred 1.1.2013, hkrati pa so družbeniki osebnih ali kapitalskih družb oziroma ustanovitelji zavodov, ki so hkrati v teh družbah oziroma zavodih poslovodne osebe (direktorji), če vložijo prijavo v letu 2013 lastnost zavarovanca pridobijo z dnem vložitve prijave v zavarovanje pri ZZZS.

Če se osebe, ki izpolnjujejo pogoje za zavarovanje do 31.12.2013 ne bodo vključile v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova družbeništva in poslovodenja do polnega zavarovalnega časa, bo Zavod na podlagi podatkov ZZZS in PRS, po uradni dolžnosti ugotovil lastnost zavarovanca od 1.1.2014 dalje.

Drugi postopki Zavoda po uradni dolžnosti v zvezi z lastnostjo zavarovanca:

Zavod bo še naprej uvajal postopke po uradni dolžnosti za vse osebe, ki izpolnjujejo pogoje za vstop v obvezno zavarovanje po sedaj veljavnem zakonu oziroma so izpolnjevale pogoje za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po prej veljavnih predpisih – lastnost zavarovanca bodo te osebe pridobile z dnem izpolnitve pogojev po sedaj veljavnem predpisu oziroma po predpisu, veljavnem v obdobju za katerega je uveden postopek.

Navedeno velja predvsem za:

 1. osebe, ki so za opravljanje samostojne dejavnosti ali kot družbeniki – poslovodne osebe vpisane v PRS, pa niso vključene v obvezno zavarovanje ali niso zavarovane po prednostni zavarovalni podlagi;
 2. osebe, ki so v delovnem razmerju s polovico ali manj kot polovico polnega delovnega časa ne glede na to ali pred ali po 1.1.2013, hkrati pa imajo v PRS registrirano pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost oziroma so družbeniki oziroma delničarji in poslovodne osebe gospodarskih družb oziroma so ustanovitelji in poslovodne osebe zavodov in zadrug – lastnost zavarovanca pridobijo z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi za manj kot polni delovni čas oziroma od vpisa v PRS;
 3. osebe, ki so za opravljanje samostojne dejavnosti ali kot družbeniki-poslovodne osebe vpisane v poslovni register Republike Slovenije in so hkrati v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom, vendar z več kot polovico polnega delovnega časa po 1.1.2013(več kot 20 ur tedensko) – lastnost zavarovanca pridobijo z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi za manj kot polni delovni čas oziroma od vpisa v PRS, vendar ne pred 1.1.2013;
 4. v ostalih primerih, kjer so izpolnjeni pogoji za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanj.

Vir: ZPIZ

Zapri meni