Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($feedback, ...$args) in /var/www/vhosts/racunovodstvo-najgo.si/davcnaoaza.si/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12
Novi pavšalni prispevki za popoldanski s.p. (fizične osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic) – Računovodski servis in davčno svetovanje, davčna oaza, luka godnič

Novi pavšalni prispevki za popoldanski s.p. (fizične osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic)

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

V skladu s prvo alinejo prvega odstavka 20. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 je oseba, ki samostojno opravlja pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, vendar ni zavarovana po 15. členu ZPIZ-2, pri opravljanju navedene dejavnosti obvezno zavarovana za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

Skladno s prvim odstavkom 143. člena ZPIZ-2  se prispevek za navedene zavezance plača v pavšalnih zneskih, ki jih določi zavod. Navedeni zneski so od 1. 4. 2013 dalje določeni s Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 25/13), ki določa, da mesečni znesek pavšalnega prispevka od 1. aprila 2013 dalje znaša 32,17 EUR.

Glede na določila 428. člena ZPIZ-2 se do določitve novega zneska pavšalnega prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ta prispevek plačuje v znesku, ki je določen v II. oziroma VII. točki Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja. Skladno s tem Sklepom mesečni znesek pavšalnega prispevka:

  • od 1. aprila 2009 do 31. marca 2010 znaša 29,33 EUR,
  • od 1. aprila 2010 do 31. marca 2011 znaša 30,33 EUR,
  • od 1. aprila 2011 do 31. marca 2012 znaša 31,51 EUR,
  • od 1. aprila 2012 do 31. marca 2013 znaša 32,14 EUR.

Zavezanci plačujejo navedeni prispevek mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec. Ti zavezanci plačajo polovico navedenega zneska prispevka za mesec, v katerem opravljajo dejavnost 15 dni ali manj.

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (osebe, ki opravljajo dejavnost, hkrati pa so zaposlene in iz tega naslova obvezno zavarovane), so zavarovane za poškodbo pri delu in poklicno bolezen na podlagi 10. točke 17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Tretja alinea 2. točke 49. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da plačujejo prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen zavarovanci iz 10. točke 17. člena tega zakona.

Višina tega prispevka je od 1. januarja 2008 dalje – z uveljavitvijo novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ-K (Uradni list RS, št. 76/08) določena v znesku 0,30 % povprečne bruto plače za oktober (drugi odstavek 57. člena v povezavi s tretjo alineo drugega odstavka 55. člena ZZVZZ) – v tej višini se plačuje mesečno za obdobje celotnega koledarskega leta.

Podatki o višini mesečnega zneska navedenega prispevka, ki veljajo v posameznih letih (do vključno januarja 2014), so razvidni iz tabele:

Znesek povprečne bruto plače za oktober preteklega leta (PP) Mesečni znesek prispevka za poškodbe pri delu in poklicno bolezen (0,30 % od PP)
PP oktober 2008: 1.424,08 EUR Znesek za 2009: 4,27 EUR
PP oktober 2009: 1.448,13 EUR Znesek za 2010: 4,34 EUR
PP oktober 2010: 1.487,86 EUR Znesek za 2011: 4,46 EUR
PP oktober 2011: 1.510,44 EUR Znesek za 2012: 4,53 EUR
PP oktober 2012: 1.515,95 EUR Znesek za 2013: 4,55 EUR
PP oktober 2013: 1.526,11 EUR Znesek za januar 2014: 4,58 EUR

 

Za obračunsko obdobje od februarja 2014 dalje (prvič z rokom plačila najpozneje do 15. 3. 2014) osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, plačujejo prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen v mesečnem znesku, ki se določi v višini 0,53 % od povprečne bruto plače za oktober preteklega leta.

Zavezanci navedeni prispevek plačujejo mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec – ne glede na dejansko število dni opravljanja dejavnosti v mesecu.

Za obračunsko obdobje od februarja 2014 dalje osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, plačujejo tudi mesečni prispevek na podlagi druge alineje prvega odstavka 55.a člena Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ-M (Uradni list RS, št. 91/2013), po stopnji 6.36 % od zneska 25 % povprečne bruto plače za oktober preteklega leta.

Za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, se štejejo tudi nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, če niso obvezno zdravstveno zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti ter osebe, ki opravljajo dejavnost kot sobodajalci – fizične osebe (v skladu s predpisi o gostinstvu to dejavnost opravljajo le občasno, največ do pet mesecev v koledarskem letu).

Podatki o višini mesečnega zneska navedenih prispevkov, ki veljajo od februarja 2014 dalje, so razvidni iz tabele:

Znesek povprečne bruto plače za oktober preteklega leta (PP) Mesečni znesek prispevka za poškodbe pri delu in poklicno bolezen (0,53 % od PP) Mesečni znesek prispevka po 55.a členu ZZVZZ (6,36 % od 0,25 PP)
PP oktober 2013: 1.526,11 EUR Znesek od februarja do decembra 2014:8,09 EUR Znesek od februarja do decembra 2014: 24,27 EUR
Zapri meni