Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($feedback, ...$args) in /var/www/vhosts/racunovodstvo-najgo.si/davcnaoaza.si/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12
Spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki se bodo začele uporabljati s 1.1.2014 (davčna stopnja bo ostala 17 odstotna, širi se institut tanke kapitalizacije) – Računovodski servis in davčno svetovanje, davčna oaza, luka godnič

Spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki se bodo začele uporabljati s 1.1.2014 (davčna stopnja bo ostala 17 odstotna, širi se institut tanke kapitalizacije)

4. oktobra so bile v Uradnem listu RS, št. 81/2013 objavljene spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2J). Glavne novosti, ki se nanašajo na višino davčne stopnje in institut tanke kapitalizacije, se bodo pričele uporabljati 1.1.2014.

Davčna stopnja se bo po letu 2013 prenehala zniževati
Veljavni zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki se uporablja od 1. januarja, je bil sprejet v okviru davčne reforme leta 2006. Z navedeno davčno reformo se je stopnja davka postopno zniževala s 25% na 20%, in sicer je bila v letu 2007 23%, v letu 2008 22%, v letu 2009 21% in od leta 2010 naprej 20%. S sprejetjem novele ZDDPO-2H je bilo določeno ponovno zniževanje davčne stopnje 20% na 15%, in sicer v letu 2012 na 18%, v letu 2013 na 17%, in tako naprej do leta 2015, ko naj bi stopnja obstala na 15%. Cilji vlade RS v času sprejemanja novele so bili zlasti zagotovitev dodatnih prostih sredstev tistemu delu gospodarstva, ki kljub težkim časom posluje pozitivno in s tem omogočiti, da dodatna sredstva usmeri v povečanje gospodarske aktivnosti.

Zaradi napovedi slabe gospodarske in posledično iskanja novih sredstev za »krpanje« slabega javno finančnega položaja države, je z novelo ZDDPO-2J, prekinjeno postopno zniževanje davčne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb. Davčna stopnja v letu 2013 in v naslednjih davčnih obdobjih bo tako ostala 17 odstotna.

Spremembe glede instituta tanke kapitalizacije
Institut tanke kapitalizacije je bil v Sloveniji prvič uveden z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1) in se je začel uporabljati 1.1.2005. Novi zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) je ohranil institut tanke kapitalizacije in pravilo glede omejevanja priznavanja obresti kot odhodkov nad določenim fiksnim razmerjem med dolgom in kapitalom delničarja oziroma družbenika v posojilojemalcu. Z institutom tanke kapitalizacije se urejajo davčne posledice prekomernega financiranja zavezanca z dolžniškim kapitalom s strani kvalificiranega delničarja oziroma družbenika. To je, če ima neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% delnic ali deležev v kapitalu ali glasovalnih pravic v zavezancu. ZDDPO-2 določa, da se v tem primeru davčno ne priznajo obresti od dela posojila, ki presega štirikratnik deleža tega družbenika v kapitalu zavezanca. Pri tem je treba omeniti, da se obresti od presežka posojil v skladu z Zakonom o dohodnini obravnavajo kot prikrito izplačilo dobička in se obdavčujejo kot dividenda.

Na novo sprejeta novela ZDDPO-2J razširja definicijo oseb (posojilodajalcev), pri katerih lahko davčni zavezanec zapade pod institut tanke kapitalizacije. Tako se novem upoštevajo tudi posojila, prejeta s strani sestrskih družb. Po novem bodo tako pod institut tanke kapitalizacije poleg posojil, prejetih s strani neposrednega ali posrednega lastnika, ki ima vsaj 25% delež in posojil s strani tretjih oseb, vključno s posojili bank, za katera jamči ta delničar oziroma družbenik, oziroma če so posojila pridobljena v zvezi z depozitom tega delničarja oziroma družbenika v tej osebi oziroma banki, zapadla tudi posojila osebe, ki se kadarkoli v davčnem obdobju šteje za povezano osebo tako, da ima delničar oziroma družbenik ali njegovi družinski člani hkrati neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 % delnic ali deležev v kapitalu ali glasovalnih pravic v zavezancu in tej osebi.

Izračun deleža družbenika v kapitalu prejemnika posojila po novem upošteva vse sestavine kapitala razen čistega dobička oziroma izgube poslovnega leta. Po novem se tako v izračunu upošteva tudi prenesena čista izguba, ki se pred spremembo ni upoštevala.

Besedilo predloga boste našli na naslednjem naslovu: Spremembe zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Sprejeto novelo ZDDPO-2J boste našli na naslednjem naslovu

Potrebujete davčni nasvet?? Preizkusite naše davčno svetovanje.

POZOR: Zaradi sprememb ZDDPO-2 lahko pride do napačnega obračuna akontacije davka od dohodkov pravnih oseb pri zavezancih, ki imajo poslovno leto različno od koledarskega

Zapri meni