DAVČNA OBRAVNAVA ODKUPA ODPADNEGA ZBRANEGA MATERIALA OD FIZIČNIH OSEB IN PREDLAGANJE REK OBRAZCEV

Durs je pojasnil davčno obravnavo dohodkov, ki jih dosegajo fizične osebe s prodajo zbranega odpadnega materiala družbam, ki so pooblaščene za odkup surovin. V zvezi z obračunavanjem in plačevanjem prispevkov za zdravstveno zavarovanje je povzel pojasnilo Ministrstva za zdravje (v nadaljevanju: MZ) št. 900-284/2014/8, z dne 6. 8. 2014.

Dohodki, prejeti s prodajo zbranega odpadnega materiala, se v primeru, ko ne gre za trajno opravljanje aktivnosti zbiranja odpadnega materiala, davčno obravnavajo kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, od katerega se plača akontacija dohodnine po stopnji 25 %. Od dohodka se obračuna in plača prispevek za posebne primere zavarovanja po stopnji 8,85 %. Če je prejemnik dohodka zavarovanec po 18. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, pa se plačata prispevek delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 15,5 % in prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 8,85 %. Prispevki za zdravstveno zavarovanje se od tega dohodka ne plačujejo.

Po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14) so obdavčeni vsi dohodki, razen tistih, ki so v zakonu izrecno navedeni kot neobdavčeni oziroma oproščeni plačila dohodnine. Dohodki, doseženi s prodajo zbranega odpadnega materiala fizičnih oseb, se davčno obravnavajo kot dohodek iz dejavnosti, če gre za material, ki se prodaja, pridobljen z aktivnostjo zbiranja in gre za trajno opravljanje te aktivnosti oziroma kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, če ne gre za trajno opravljanje te aktivnosti.

Davčna osnova dohodka iz drugega pogodbenega razmerja je prejet dohodek, vključno z morebitnimi povračili stroškov in bonitetami, ki je skladno s četrtim odstavkom 41. člena ZDoh-2, zmanjšan za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačati delojemalec (18. člen ZPIZ-2) in za normirane stroške v višini 10 % dohodka.

Po določbah desetega odstavka 127. člena ZDoh-2 se akontacija dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja izračuna in plača od davčne osnove po stopnji 25 %.

V skladu z 18. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 in 63/13 – ZIUPTDSV) se od 1. 1. 2014 dalje obvezno zavarujejo osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo, če niso obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane s polnim delovnim oz. zavarovalnim časom po določbah 14. do 17. člena, 19. člena ali niso prostovoljno vključene v obvezno zavarovanje po 25. členu ZPIZ-2, oziroma so uživalci pokojnine ali opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov v skladu s predpisi, ki urejajo to delo.

Osnova za plačilo prispevkov za zavarovance iz 18. člena ZPIZ-2 je vsako posamezno plačilo za opravljeno delo oziroma storitev, prejeto na podlagi drugega pravnega razmerja, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek. Za zavarovance iz drugega pravnega razmerja po 18. členu ZPIZ-2 se plačuje:

  • prispevek zavarovanca po stopnji 15,50 % in
  • prispevek delodajalca po stopnji 8,85 %.

Osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo za plačilo, so skladno z drugo alinejo prvega odstavka 20. člena ZPIZ-2 pri opravljanju tega dela obvezno zavarovane za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni:

  • če na podlagi tega dela niso vključene v zavarovanje po 16. ali 18. členu ZPIZ-2, in
  • se plačilo za opravljeno delo ali storitev šteje za dohodek, ki ni oproščen plačila dohodnine in ni drug dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino.

Iz tega naslova se plačuje prispevek za posebne primere zavarovanja po stopnji 8,85 %. Osnova za plačilo prispevka za posebne primere zavarovanja je vsako posamezno plačilo za opravljeno delo oziroma storitev, prejeto na podlagi drugega pravnega razmerja, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek.

Skladno z uvodoma omenjenim pojasnilom MZ fizične osebe pri prodaji zbranega odpadnega materiala niso zavarovane za poškodbe pri delu in se po določbah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ (Uradni list RS, št. 72/06–UPB3, 91/07, 76/08, 87/11, 91/13) tak dohodek ne šteje za dohodek iz drugega pravnega razmerja. Glede na navedeno se od dohodka za odkup zbranega odpadnega materiala ne plačuje prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen (po stopnji 0,53 %) in tudi ne prispevek zavarovanca po 55.a členu ZZVZZ (po stopnji 6,36 %).

Ker ob uveljavitvi ZZVZZ-M (1.2.2014) stališče MZ ni bilo znano, je bila pri oddaji REK-2 obrazca za vrsto dohodka 1502 (oziroma 2502 za zavarovance po 18. členu ZPIZ-2) uvedena kontrola, da se zgoraj navedena prispevka za zdravstvo obračunata in plačata, če je prejemnik dohodka zavarovanec po 15. ali 20. členu ZZVZZ. Za zagotovitev pravilne oddaje REK-2 obrazca bo 1. 1. 2015 uvedena nova vrsta dohodka. Do uvedbe nove vrste dohodka pa naj izplačevalci teh dohodkov REK-2 obrazec predložijo tako, da:

  • na zbirnem delu REK-2 obrazca v polje 015a Število zavarovancev ZZ vpišejo 0 (nič),
  • na zbirnem delu REK-2 obrazca v polja 222o in 224o ne vpisujejo podatka,
  • na individualnem delu REK-2 obrazca označijo polje A024 Oseba ni zavarovanec po 15. ali 20. členu ZZVZZ.

Davčni zavezanci – izplačevalci dohodkov iz drugega pravnega razmerja za prodajo zbranega odpadnega materiala, ki so predložili REK-2 obrazce za vrsto dohodka 1502 ali 2502 za datume izplačil od uveljavitve ZZVZZ dalje (od 1. 2. 2014) dalje in so na REK-2 obrazcih obračunali prispevek za zdravstvo, lahko predložijo popravek predloženega REK-2 obrazca. Ob predložitvi popravka posameznega REK-2 obrazca preko sistema eDavki je treba izbrati vrsto popravka Z – popravek z znižanjem obveznosti (54. člen ZDavP-2).

Pojasnilo FURS, št. 4210-6/2014-1, 22. 8. 2014

Zapri meni