Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($feedback, ...$args) in /var/www/vhosts/racunovodstvo-najgo.si/davcnaoaza.si/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12
Uporaba potrjenih vezanih knjig računov pri gotovinskem poslovanju od 31.1.2015 – Računovodski servis in davčno svetovanje, davčna oaza, luka godnič

Uporaba potrjenih vezanih knjig računov pri gotovinskem poslovanju od 31.1.2015

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov (Uradni list RS, št. 2/2015, v nadaljevanju: Pravilnik) predpisuje obliko in format vezane knjige računov ter vsebino obrazcev računov, ki jih bo potrebno uporabljati za izdajo računov pri gotovinskem poslovanju od vključno 31. januarja 2015 dalje, kadar zavezanec prejme plačilo v gotovini in ne izda računa z uporabo računalniškega programa oziroma elektronske naprave, ki izpolnjuje pogoje iz 38. člena Zakona o davčnem postopku.

Zavezanci za davek, ki bodo od vključno 31. januarja 2015 za izdajo računov pri gotovinskem poslovanju uporabljali  vezano knjigo računov, le-to pridobijo v prosti prodaji na trgu. Pred prvo uporabo pa jo morajo potrditi pri Finančni upravi Republike Slovenije. Zavezanci, za katere je predpisano vlaganje davčnih obračunov, napovedi in drugih vlog oziroma obrazcev elektronsko preko portala eDavki, morajo tudi potrditev vezane knjige računov izvesti preko portala eDavki, ostali zavezanci pa lahko potrditev izvedejo bodisi osebno na finančnem uradu, bodisi elektronsko preko portala eDavki.

Pravilnik posameznim skupinam zavezancev omogoča, da v vezani knjigi računov, v delu, ločenem od obrazca računa za davčne namene, vodijo tudi druge podatke v skladu z zahtevami druge področne zakonodaje.

Izdajatelji, zainteresirani za izdajo vezanih knjig računov, morajo pred prvo izdajo vezane knjige računov pri Finančni upravi Republike Slovenije pridobiti identifikacijsko oznako za namene izdaje. Oznako, ki je sestavni del serijskih številk vseh kasneje izdanih vezanih knjig računov, pridobijo na podlagi vloge. Zahtevek za izdajo identifikacijske oznake izdajatelja vezane knjige računov je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

Vprašanja in odgovori

1. Kateri predpisi določajo uporabo vezane knjige računov?
Uporabo vezane knjige računov določa 31. a člen Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2). Podrobneje je vsebina, oblika in način potrjevanja vezanih knjig računov določena s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov (Uradni list RS, št 2/15).

2. Kateri zavezanci morajo izdajati račune iz vezane knjige računov?
V skladu z 31. a členom ZDavP-2 mora vsak zavezanec za davek, ki na podlagi davčnih in drugih predpisov vodi poslovne knjige in evidence ter izda račun pri gotovinskem poslovanju brez uporabe ustreznega računalniškega programa oziroma elektronske naprave v skladu z 38.členom ZDavP-2 (z revizijsko sledjo o izdanih računih), izdati račun iz posebne vezane knjige računov, ki jo pridobi v prosti prodaji, pred njeno uporabo pa jo potrdi davčni organ. Računi pri gotovinskem poslovanju so računi, izdani za prodajo blaga in storitev, ki so delno ali v celoti plačani z gotovino. Plačilo z gotovino pomeni plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo, druge načine plačila, ki niso neposredna nakazila na transakcijski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev, plačila s plačilno ali kreditno kartico, čekom ter druge podobne načine plačila. Vezano knjigo računov mora za izdajo računov pri gotovinskem poslovanju uporabiti tudi vsak zavezanec za davek, ko izdaja računov z uporabo računalnišk ega programa oziroma elektronske naprave ni mogoča zaradi okvare računalniškega programa ali elektronske naprave oziroma zaradi izpada električne energije.

3. Ali so predpisani kakšni kriteriji kdaj mora zavezanec za izdajo računa pri gotovinskem poslovanju uporabiti elektronsko napravo oziroma računalniški program v skladu z 38. členom in kdaj vezano knjigo računov?
Zavezanec se lahko sam odloči ali bo za izdajo računa pri gotovinskem poslovanju uporabil elektronsko napravo oziroma računalniški program v skladu z 38. členom ali bo uporabil vezano knjigo računov.

4. Kateri so računi pri gotovinskem poslovanju?
Računi pri gotovinskem poslovanju so računi, izdani za prodajo blaga in storitev, ki so delno ali v celoti plačani z gotovino. Plačilo z gotovino pomeni plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo, druge načine plačila, ki niso neposredna nakazila na transakcijski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev, plačila s plačilno ali kreditno kartico, čekom ter druge podobne načine plačila.

5. Ali moram izdati račun iz vezane knjige računov, če mi kupec računa ne plača z gotovino?
Ne. Račun iz vezane knjige računov je potrebno izdati le v primeru izdaje računov, ki so delno ali v celoti plačani z gotovino. Plačila z gotovino so plačila z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo, plačila s plačilno ali kreditno kartico, čekom ter drugimi podobnimi načini plačila.

6. Ali je treba izdati račune iz vezane knjige računov tudi za dobave, za katere je sicer po DDV zakonodaji določena izjema od obveznosti izdajanja računov?
Za dobave, za katere je po 143. členu Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost določena izjema od obveznosti izdajanja računov, ni treba izdati računa iz vezane knjige računov. Tako se obveznost izdajanja računov ne nanaša na kmete, ki so oproščeni obračunavanja DDV po drugem odstavku 94. člena ZDDV-1, kadar opravljajo dobavo kmetijskih in gozdarskih pridelkov in storitev neposredno končnemu potrošniku (npr. neposredna prodaja na domu, prodaja od vrat do vrat, neposredna prodaja na premičnih stojnicah, na tržnicah) ali za lastno rabo v okviru kmečkega gospodinjstva davčnega zavezanca. Obveznost izdajanja računov se tudi ne nanaša na prodajo vozovnic, kart in žetonov v potniškem prometu (vlak, avtobus, žičnice); znamk, kolekov, vrednotnic in obrazcev v poštnem prometu; vplačil za udeležbo v igrah na srečo, če se te izvajajo v skladu z zakonom, ki ureja igre na srečo; periodičnega tiska; na prodajo iz avtomatov; na prodajo kartic s kodo za polnjenje predplačniških sistemov mobilnih operaterjev iz bankomatov, GSM-omrežja ter interneta; na prodajo žetonov iz menjalnih avtomatov in promet storitev na teletočkah.

7. Ali je potrebno za izdajanje računov iz naslova opravljanja osebnega dopolnilnega dela
uporabljati vezane knjige računov?
Za izdajanje računov iz naslova opravljanja osebnega dopolnilnega dela zavezancem ni potrebno izdajati računov iz vezane knjige računov, ker gre za zavezance za katere ne obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig in evidenc v skladu s prvim in drugim odstavkom 31. člena ZDavP-2.

8. Kdaj je potrebno začeti uporabljati vezane knjige računov?
Vezane knjige računov morajo zavezanci uporabljati od vključno 31. 1. 2015 dalje.

9. Kako dolgo je potrebno hraniti vezano knjigo računov?
Zavezanec mora v vezani knjigi računov hraniti vse izvorne podatke in vse poznejše spremembe izvornih podatkov, če je do takšnih sprememb prišlo, 10 let od dneva izdaje zadnjega računa iz vezane knjige računov.

10. Do kdaj se lahko uporabljajo navadni (nepotrjeni) obrazci paragonskih blokov?
Obstoječe (nepotrjene) obrazce paragonskih blokov lahko zavezanci uporabljajo do vključno 30.1. 2015.

11. Kakšna je vsebina in oblika vezane knjige računov?
Vezana knjiga računov je sestavljena iz platnic in knjižnega bloka v velikosti 210 x 148 mm (format A5) in vsebuje 3 x 50 samokopirnih listov oziroma 50 setov obrazcev računov. Prva dva lista v setu sta na levem robu perforirana, tretji je brez perforacije. Tretji list v setu po izdaji računa ostane vezan v knjigi. Knjižni blok lahko poleg obrazcev računov, v spodnjem ločenem delu, vsebuje tudi druge podatke. Vezana knjiga računov, ki vsebuje tudi druge podatke, je lahko v velikosti največ 210 x 297 mm (format A4) in mora v zvezi z obrazci računov izpolnjevati zahteve iz pravilnika. Vsaka vezana knjiga računov ima enkratno serijsko številko. Serijska številka vezane knjige računov je odtisnjena v spodnjem desnem kotu na vsakem obrazcu računa v knjižnem bloku. Serijska številka vezane knjige računov je sestavljena iz identifikacijske oznake izdajatelja in zaporedne številke vezane knjige računov. Identifikacijska oznaka izdajatelja in zaporedna številka knjige računov sta med seboj ločeni z vezajem. Serijska številk a vezane knjige računov se ne sme ponoviti. Identifikacijska oznaka izdajatelja vezane knjige računov je sestavljena iz niza štirih znakov. Posamezni znak v nizu je lahko številka ali črka. Zaporedna številka vezane knjige računov je sedemmestna številka in pomeni zaporedno številko posamezne izdane vezane knjige računov. Na vsakem listu v knjižnem bloku je v levem spodnjem kotu odtisnjena zaporedna številka posameznega obrazca računa (posameznega seta obrazca računa), in sicer od 01 do 50. Izvirnik in dve kopiji obrazca imajo enako zaporedno številko. V spodnjem delu obrazcev so lahko odtisnjeni podatki o izdajatelju vezane knjige računov. Podatki morajo biti navedeni tako, da je serijska številka vezane knjige računov jasno razvidna. Obrazec računov v vezani knjigi računov vsebuje prazno polje v zgornjem desnem kotu in prazno polje za vpis drugih podatkov v spodnjem delu obrazca za vpis podatkov, ki niso obvezni podatki na računu v skladu s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost. Navedeno pomeni, da mora zavezanec za davek zagotoviti, da so na izdanem računu navedeni tudi podatki, določeni z drugimi predpisi, ki urejajo obvezne sestavine računa. Zavezanec za davek, ki je oproščen obračunavanja DDV po 94. členu ZDDV-1, torej mali davčni zavezanec, ki ni identificiran za namene DDV, na računu ne sme izkazati DDV (ne izpolni polja stopnja DDV, znesek DDV in vrednost z DDV). Na platnicah vezane knjige računov je odtisnjeno besedilo »Vezana knjiga računov«. Na platnicah vezane knjige računov je odtisnjeno tudi naslednje besedilo s prostorom za vpis podatkov:

– »Blok št.:___________«;
– »Leto: __________«;
– »Od ______________ do _______________«.

Na platnicah so lahko odtisnjeni tudi podatki o izdajatelju vezane knjige računov in drugi podatki, ki jih vsebuje vezana knjiga računov v skladu s četrtim odstavkom 3. člena pravilnika. Obrazci računov v vezani knjigi računov so tiskani v enobarvnem tisku. Prvi list v setu (original) je v modro zeleni barvi (barva 3135 U po barvni lestvici Pantone), drugi in tretji list v setu (kopije) sta v sivo rjavi barvi (barva 437 U po barvni lestvici Pantone). 

Vzorec obrazca računa iz vezane knjige računov.

12. Kje in kdaj bo možno nabaviti vezano knjigo računov?
Vezane knjige računov bodo na razpolago v knjigarnah, predvidoma zadnji teden meseca januarja 2015.

13. Kdaj mora zavezanec potrditi vezano knjigo računov pri finančni upravi?
Zavezanec za davek mora vezano knjigo računov pri finančni upravi potrditi pred prvo izdajo računa iz vezane knjige računov.

14. Na kakšen način zavezanec potrdi vezano knjigo računov pri finančni upravi?
Zavezanci za davek, za katere je predpisano vlaganje davčnih obračunov, napovedi in drugih vlog oziroma obrazcev elektronsko, preko portala eDavki, morajo vezano knjigo računov potrditi elektronsko preko portala eDavki z vpisom serijske številke vezane knjige računov. Ostali zavezanci za davek vezano knjigo računov predložijo v potrditev osebno na finančnem uradu ali elektronsko preko portala eDavki.

15. Ali lahko izdajam račune pri gotovinskem poslovanju s pomočjo programskega paketa Word oziroma Excel?

Ne. V tem primeru je potrebno izdati račun iz vezane knjige računov ali uporabiti računalniški program oziroma elektronsko napravo v skladu z 38. členom ZDavP-2 (z revizijsko sledjo o izdanih računih). Word oziroma Excel (brez dodatnega programiranja) ne omogočata izdajo računa v skladu z 38. členom ZDavP-2. V primeru, da je Wordu oziroma Excelu narejena aplikacija, ki omogoča vodenje revizijske sledi o izdanih računih v skladu z 38. členom ZDavP-2 pa je za izdajo računov možno uporabiti tudi Word ali Excel.

16. Določenega imam pooblaščenca za poslovanje preko eDavkov, ki ima splošno pooblastilo za poslovanje s FURS. Ali bo to pooblastilo zajemalo tudi potrjevanje vezanih knjig računov?
Da. Splošno pooblastilo na eDavkih bo zajemalo tudi potrjevanje vezanih knjig računov.

17. Kakšne so sankcije, če računa ne izdam iz vezane knjige računov?
V primeru izdaje računa v nasprotju s prvim odstavkom 31.a člena ali nezagotovitve hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb izvornih podatkov v vezani knjigi računov, če je do takšnih sprememb prišlo (četrti odstavek 31.a člena ZDavP-2), se globo od 3.000 do 10.000 eurov sankcionira za prekršek posameznik, z globo od 20.000 do 70.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 50.000 do 150.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se za prekršek kaznuje z globo od 70.000 do 250.000 eurov. Z globo od 1.500 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. Z globo od 2.000 do 6.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se odgovorna oseba pravne osebe za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo 4.000 do 10.000 eurov.

18. Kdo je lahko izdajatelj oziroma založnik vezane knjige računov?
Ponudba vezanih knjig računov je prepuščena delovanju trga, izdajatelj vezanih knjig računov pa je lahko vsakdo, ki se za to odloči in od finančne uprave predhodno pridobi identifikacijsko oznako za namene izdaje vezanih knjig računov, ter zagotovi, da bo vsebina in oblika vezane knjige računov, ki jo bo ponudil na trgu, skladna z zahtevami 31.a člena ZDavP-2 in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov. Prav tako morajo izdajatelji pred izdajo nove serije vezanih knjig računov finančni upravi posredovati podatke o serijskih številkah vezanih knjig, ki jih nameravajo izdati.

19. Kako lahko postanem izdajatelj oziroma založnik vezanih knjig računov?
Izdajatelj vezane knjige računov mora pred prvo izdajo vezane knjige računov od finančne uprave pridobiti identifikacijsko oznako izdajatelja. Zahtevek za izdajo identifikacijske oznake predloži izdajatelj pri pristojnem finančnem uradu. Vlogo za izdajo identifikacijske številke izdajatelj posreduje v papirnati obliki ali jo vloži kot lasten dokument preko portala eDavki. Zahtevku za izdajo identifikacijske oznake izdajatelj predloži vzorec obrazca računa iz vezane knjige računov, ki jo namerava izdati. Izdajatelj vezane knjige računov mora pred izdajo nove serije vezanih knjig računov pristojnemu finančnemu uradu sporočiti podatke o serijskih številkah vezanih knjig računov, ki jih namerava izdati, ter predvideni datum izdaje. Podatke o serijskih številkah posreduje v obliki od – do. Podatke izdajatelj posreduje v papirnati obliki ali jih vloži v obliki lastnega dokumenta preko portala eDavki.

Zahtevek za izdajo identifikacijske oznake izdajatelja vezane knjige računov.
Podatki o serijskih številkah vezanih knjig računov, ki se nameravajo izdati.

Vir: DURS

Zapri meni