Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($feedback, ...$args) in /var/www/vhosts/racunovodstvo-najgo.si/davcnaoaza.si/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12
Koliko davka bom plačal v 2020? – Računovodski servis in davčno svetovanje, davčna oaza, luka godnič

Koliko davka bom plačal v 2020?

 Uradnem listu Republike Slovenije št. 66 so bile 5.11.2019 objavljene spremembe Zakona o dohodnini ((ZDoh-2), Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI) in Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).

Spremembe zakonov se uporabljajo od 01.01.2020, razen določb o amortizaciji sredstev, prejetih v poslovni najem, ki se uporabljajo že od 1.1.2019.

DAVČNI OBRAČUN

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb

a) Amortizacija sredstev v poslovnem najemu

S spremembo zakonodaje se za sredstvo vzeto v poslovni najem kot strošek amortizacije za davčne namene uporabi najvišja letna amortizacijska stopnja, ki ustreza dejanski amortizacijski dobi tega sredstva.

b) Uvedba 7% efektivne stopnje obdavčitve

Kaj to pomeni? Do sedaj je veljalo (do vključno leta 2019), da so podjetja lahko pozitivno davčno osnovo v davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb zniževala s koriščenjem davčnih olajšav do davčne osnove 0 EUR (koriščenje davčnih olajšav iz naslova investicij v raziskave in razvoj, investicij v opremo in neopredmetena sredstva…) in posledično plačala 0 EUR davka.

Od leta 2020 dalje pa bo pravna oseba vedno plačala davek od dohodkov pravnih oseb saj velja omejitev zmanjšanja davčne osnove. Na podlagi izvršene spremembe zakonodaje se vse davčne olajšave in davčne izgube iz preteklih davčnih obdobij priznajo največ v višini 63% davčne osnove.

Primer vpliva navedene spremembe:

 podatki20192020
Davčna osnova pred olajšavami50.00050.00050.000
Olajšava za vlaganja v opremo in NS60.00050.00031.500
Davčna osnova 018.500
Davek 03.515

Podjetje bo tako lahko v letu 2020 (izhajamo iz enakih podatkov) koristilo le del olajšave iz naslova vlaganj v opremo in neopredmetena sredstva v višini 31.500 EUR (ostalo prenos) ter bo moralo plačati davek v višini 3.515 EUR, kar je 7,03 % davčne osnove.

Določbe veljajo smiselno tudi za dohodke iz dejavnosti – samostojnega podjetnika.

Zakon o dohodnini

a) Dohodki iz zaposlitve

Z letom 2020 se spreminja dohodninska lestvica v smeri razbremenitve dohodkov srednjih (2. in 3.) dohodninskih razredov (za eno odstotno točko). Za leto 2020 bo veljala velja naslednja dohodninska lestvica:

Če znaša neto letna davčna osnova v EURznaša dohodnina v EUR
naddo 
 8.500                     16 %
8.50025.0001.360               +26 % nad    8.500
25.00050.0005.650               +33 % nad
25.000
50.00072.00013.900             +39 % nad
50.000 
72.000 22.480             +50 % nad
72.000

Prav tako se bo zvišala skupna splošna olajšava za zavezance za dohodnino, ki se določi na podlagi višine skupnega letnega dohodka posameznika, načeloma pa se bo vsem davčnim zavezancem povišala splošna davčna olajšava najmanj z zdajšnjih 3.302 EUR na 3.500 EUR.

b) Dohodki iz dejavnosti

Uvedba 7% efektivne stopnje obdavčitve (obrazložitev pri ZDDPO-2).

c) Dohodki iz kapitala (obresti, dividende, kapitalski dobički)

Od leta 2020 bodo dohodki iz kapitala obdavčeni po stopnji 27,5%.

Spreminjajo, dvigujejo se tudi stopnje obdavčitve dobičkov iz kapitala. Pregled stopenj v letu 2019 oziroma 2020 je razviden v spodnji tabeli.

Lastništvo kapitala20192020
Manj kot 5 let25%27,50%
Od 5 do 10 let15%20%
Od 10 do 15 let10%15%
Od 15 do 20 let5%10%
Nad 20 letneobdavčenoneobdavčeno

d) Dohodki iz oddajanja premoženja v najem

V primeru doseganja dohodkov iz oddajanja premoženja v najem bodo davčni zavezanci z letom 2020 lahko upoštevali normirane stroške v višini 15 %, hkrati pa se zvišuje stopnja dohodnine od tovrstnih dohodkov na 27,5 %.

Vir: Tadeja Bučar. Svetovalni in izobraževalni center, OZS

Zapri meni