Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($feedback, ...$args) in /var/www/vhosts/racunovodstvo-najgo.si/davcnaoaza.si/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12
Davčni nasvet – ste že razmišljali o novem davku na nepremičnine. V nadaljevanju objavljamo odgovor na enega izmed pogosto zastavljenih vprašanj – Računovodski servis in davčno svetovanje, davčna oaza, luka godnič

Davčni nasvet – ste že razmišljali o novem davku na nepremičnine. V nadaljevanju objavljamo odgovor na enega izmed pogosto zastavljenih vprašanj

Vprašanje

Imam vprašanje glede nepremičnin. Sem lastnik hiše in stanovanja. Hišo v kateri imam prijavljen stalni naslov oddajam. V stanovanju, ki sem ga kupil 12.12.2010 pa so prijavljeni izven zakonska partnerka in otroka. Kaj lahko naredim, da se izognem plačilu davka za nepremičnine v vrednosti nad 500.000 evrov? Kako lahko za obe nepremičnini dosežem 0,15% obdavčitev? Nekje sem zasledil, da je za na novo kupljena stanovanja moč zaprositi za oprostitev davka za 10 let. Ali pride to v poštev tudi pri mojem stanovanju?

 Odgovor

Davek na nepremičnine (DN) predpisuje Zakon o davku na nepremičnine (ZDavNepr), ki je bil 9. decembra 2013 objavljen v UL RS 101/13 in začne veljati 1. januarja 2014. DN nadomešča vse dajatve, s katerimi je bilo do zdaj obremenjeno lastništvo nepremičnin, med drugim tudi davek na nepremično premoženje večje vrednosti, ki je bil uveden kot začasni protikrizni ukrep za drugo polovico leta 2012 ter za leti 2013 in 2014. Z DN bodo obdavčene nepremičnine na območju RS, kot so določene v registru nepremičnin. Za leto 2014 bodo uporabljeni podatki iz registra po stanju na dan 1.4.2014, naslednja leta pa podatki po stanju na 1. januar leta, za katero se bo davek odmerjal. Zavezanec za davek je lastnik nepremičnine. V primeru, ko je osebna služnost ustanovljena na celotni nepremičnini in je taka služnost vpisana v zemljiško knjigo, je zavezanec za davek imetnik osebne služnosti.

0,15 odstotna davčna stopnja je predpisana le za rezidenčne stanovanjske nepremičnine. Rezidenčne stanovanjske nepremičnine so stanovanjske nepremičnine, v kateri imajo na dan odmere zavezanci za DN prijavljeno stalno bivališče (tisti, ki niso državljani RS imajo lahko tudi začasno bivališče). Kot rezidenčna stanovanjska nepremičnina se obravnava tudi nepremičnina, za katero je v letu pred letom, za katero se odmerja davek, v skladu z določbami Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN; UL RS 50/06, 87/11) in Pravilnika o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov (UL RS 68/12 in 51/13) najmanj 6 mesecev evidentiran odplačni (tržni ali neprofitni najem). Šestmesečno obdobje ne pomeni nujno 6 zaporednih mesecev, temveč mora biti nepremičnina v najemu najmanj 6 mesecev.

Za rezidenčne in nerezidenčne stanovanjske nepremičnine, katerih vrednost presega 500.000 EUR, se davčna stopnja za vrednost nad 500.000 EUR zviša za 0,25%. Če posamična nepremičnina ne presega 500.000 EUR, ne boste plačali dodatnega davka. V nasprotnem primeru boste dodatni davek plačali le od razlike nad 500.000 EUR.

Oprostitev davka za 10 let je bila omenjena v predlogu zakona, vendar je bila kasneje izvzeta.

Naj še omenim, da vam bo GURS najkasneje do 1.2.2014 poslal obvestilo s podatki o nepremičninah in o posplošeni tržni vrednosti le teh, ter informativne podatke o davčnih stopnjah in izračunanem davku, tako da boste lahko ukrepali v primeru napačnih navedb.

Za stanovanje, kjer so prijavljeni izven zakonska partnerka in otroka lahko (če seveda to želite), skladno z določbami zakona, ki ureja stvarnopravna razmerja,  v zemljiško knjigo vpišete osebno služnost na celotni nepremičnini v korist vaše izven zakonske partnerke. V tem primeru bo vaša izven zakonska partnerka plačala davek po 0,15% davčni stopnji.

Odgovor pripravil: Luka Godnič

Želite redni nasvet? Preverite ponudbo davčnega svetovanja!

Preberite si najpogostejša vprašanja in odgovore v povezavi z novim davkom na nepremičnine!

Zapri meni