Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($feedback, ...$args) in /var/www/vhosts/racunovodstvo-najgo.si/davcnaoaza.si/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12
Obveznost poročanja o najemnih pravnih poslih v evidenco trga nepremičnin po 1. juliju 2013 – Računovodski servis in davčno svetovanje, davčna oaza, luka godnič

Obveznost poročanja o najemnih pravnih poslih v evidenco trga nepremičnin po 1. juliju 2013

S 1. julijem 2013 je pričela veljati nova zakonska ureditev pošiljanja podatkov v evidenco trga nepremičnin (v nadaljevanju ETN), s katero so predpisani novi zavezanci za poročanje o kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih. Po novem so, poleg Davčne uprave RS, ki je dolžna poročati o kupoprodajnih poslih z nepremičninami za katere je bil obračunan davek na promet nepremičnin (DPN), zavezanci za poročanje še prodajalci za kupoprodajne posle z nepremičninami za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost (DDV), in najemodajalci za stavbe in dele stavb, ki jih oddajajo.

Podatke o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb morajo tako po 1. juliju 2013 v ETN poslati:

  • najemodajalci, ki so fizične ali pravne osebe in so lastniki stavb ali delov stavb, ki jih dajejo v najem;
  • najemodajalci, ki so upravljavci stavb ali delov stavb v lasti Republike Slovenije in
  • upravniki večstanovanjskih ali poslovnih stavb za dele stavb v solastnini lastnikov delov stavb v večstanovanjski ali poslovni stavbi.

Podatke je treba v ETN poslati za vsak najemni pravni posel s stavbo ali delom stavb do 15. dne v mesecu po mesecu, v katerem je bil sklenjen najemni pravni posel ali je prišlo do spremembe najemnika ali zneska najemnine. Podatke o najemnih pravnih poslih, ki bodo sklenjeni v juliju 2013, je treba poslati najkasneje do 15. avgusta 2013.

Najemodajalec mora za najemni pravni posel s stavbo ali delom stavbe, ki na dan 1. julija 2013 še traja, poslati podatke do 15. decembra 2013, ne glede na to, ali bo do takrat še trajal ali ne.

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin v 22. členu določa obveznost poročanja o kupoprodajnih poslih z nepremičninami in o najemnih poslih s stavbami in deli stavb v evidenco trga nepremični, ki je prilagojena za vzpostavitev podatkov o kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami in najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb. Kršitev obveznosti je sankcionirana.

Prilagojena evidenca trga nepremičnin se na podlagi Sklepa o začetku uporabe prilagojene evidence trga nepremičnin začne uporabljati s 1. julijem 2013.

Podatke o najemnih pogodbah za stavbo ali del stavbe in njihovih aneksih, ki se evidentirajo v evidenco trga nepremičnin določa Pravilnik o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov. Pri tem pomeni najemni pravni posel sklenitev najemne pogodbe za stavbo ali del stavbe in tudi sklenitev aneksa k najemni pogodbi za stavbo ali del stavbe zaradi spremembe višine pogodbene najemnine, časa najema ali datuma prenehanja najema.

V primeru, ko je najemodajalec fizična oseba, lahko podatke o sklenjenih najemnih pravnih poslih pošlje elektronsko, to je z vnosom podatkov v ETN prek spletne aplikacije, ki jo zagotovi GURS ali po pošti na obrazcu za poročanje o najemnem pravnem poslu, ki je objavljen na spletnih straneh GURS.

V primeru, ko je najemodajalec pravna oseba, ali ko je najemodajalec upravljavec stavbe ali dela stavbe v lasti Republike Slovenije (oddaja v najem stavb/delov stavb v državni lasti) ali ko je najemodajalec upravnik (oddaja v najem skupnih stavb ali delov stavb v večstanovanjski ali poslovni stavbi), se v ETN poroča elektronsko – z vnosom podatkov v ETN ali v predpisanem izmenjevalnem formatu prek spletne aplikacije. Spletna aplikacija je dostopna prek povezave na spletnem portalu PROSTOR, na straneh Evidence trga nepremičnin. Za registracijo za uporabo spletne aplikacije je potrebno veljavno kvalificirano digitalno potrdilo.

Celovito evidentiranje podatkov o kupoprodajnih pravnih poslih, vključno s finančnim lizingom, ter podatkov o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb v evidenci trga nepremičnin je prvenstveno namenjeno pridobivanju podatkov o prodajnih cenah in najemninah za izvajanje nalog množičnega vrednotenja nepremičnin. Na podlagi teh podatkov se oblikujejo modeli vrednotenja za posamezne vrste nepremičnin, določajo se posplošene tržne vrednosti nepremičnin, ki se vodijo v registru nepremičnin,  ter indeksi vrednosti, s katerimi se vrednosti nepremičnin prilagajajo trenutnim tržnim razmeram. Evidenca trga nepremičnin kot javna evidenca je namenjena tudi drugim uporabnikom, ali je uporabljena za druge namene (za potrebe statistike, davčne namene itd.), če tako določajo predpisi. Preko javnega vpogleda v podatke o cenah in najemninah prispeva k preglednosti in učinkovitosti trga nepremičnin.

Kazenske določbe zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (26. člen – opustitev pošiljanja podatkov v evidenco trga nepremičnin)

(1) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če skladno s šestim odstavkom 22. člena tega zakona v predpisanem roku ne pošlje podatkov v evidenco trga nepremičnin.

(2) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki je najemodajalec in je v registru nepremičnin evidentiran kot lastnik nepremičnine ali kot upravljavec nepremičnine v lasti Republike Slovenije, če skladno s sedmim odstavkom 22. člena tega zakona v predpisanem roku ne sporoči podatkov v evidenco trga nepremičnin.

(3) Z globo od 300 do 1.500 eurov se za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost in odgovorna oseba pravne osebe.

(4) Z globo od 200 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če skladno s sedmim odstavkom 22. člena tega zakona v predpisanem roku ne sporoči podatkov v evidenco trga nepremičnin.

Vir: GURS; DURS in predpisi

Zapri meni