Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($feedback, ...$args) in /var/www/vhosts/racunovodstvo-najgo.si/davcnaoaza.si/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12
Knjigovodstvo na kmetijah (vodenje računovodstva za kmete) – Računovodski servis in davčno svetovanje, davčna oaza, luka godnič

Knjigovodstvo na kmetijah (vodenje računovodstva za kmete)

Računovodstvo za kmete

Zakon o dohodnini ureja obveznosti vzpostavitve vodenja knjigovodstva na kmetijskih gospodarstvih. Kot določa 47. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2), je z zadnjo spremembo z dne 10. 12. 2012 določeno, da se davčna osnova od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, če povprečni skupni dohodek dveh zaporednih predhodnih davčnih let članov kmečkega gospodinjstva iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti preseže 7.500 eurov ali če se člani kmečkega gospodinjstva, za katere se v skladu z 69. členom ZDoh-2 šteje, da opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost, za to prostovoljno odločijo. Pri tem morajo seveda izpolnjevati predpisane pogoje. Veljavni ZDoh-2 določa, da se določbe 47. člena prvič uporabi za odmero dohodnine za leto 2014. Zavezanci za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti bodo torej morali voditi ustrezno računovodstvo in iz računovodskih razvidov (evidenc) sestavljati predpisane računovodske izkaze in davčne obračune. Zaradi specifičnosti računovodstva na področju osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti je MKO pred uvedbo obveznega računovodstva v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki s področja računovodenja in kmetijstva, pripravilo Navodilo za knjiženje poslovnih dogodkov v kmetijski dejavnosti z vzpostavitvijo povezave med FADN in davčnim knjigovodstvom in temu ustrezen kontni načrt (v nadaljevanju: Navodilo), v okviru sprejetih računovodskih standardov ter pripravilo priporočeni kontni načrt tako, da bo mogoče zagotoviti z zbranimi podatki poročilo po predpisani metodologiji FADN.

Navodila vključujejo naslednje vsebine:

 1. Strokovna pravila za vodenje računovodstva na kmetijah: V tem poglavju so prikazani nameni računovodenja, njegove funkcije oziroma obvezni sestavni deli. V navodilu je razložen pomen računovodskih izkazov kot temeljnih virov informacij tako za zunanje kot za notranje poročanje, prikazana je pravna ureditev računovodenja v EU in pravna podlaga računovodenja v Sloveniji. Prikazane so podlage za merjenje postavk v računovodskih izkazih, kot tudi posamezne vrste vrednosti: izvirna vrednosti, dnevna vrednosti, iztržljiva (poravnalna) vrednost, sedanja vrednost, poštena vrednost. Prikazan je pojem prevrednotovanje prvotno izkazanih vrednosti temeljnih gospodarskih kategorij. Poglavje obravnava tudi: knjigovodenje, njegovi osnovni pojmi, bilanca stanja (tudi začetna bilanca stanja), spremembe sredstev in obveznosti do njihovih virov, konti, temeljne bilančne spremembe, glavna knjiga, računalniški dnevnik, pomožne poslovne knjige ter predpisi in strokovna pravila za vodenje poslovnih knjig. Na koncu tega poglavja je tabela Pravna podlaga za vodenje poslovnih knjig. Prikazano je tudi vodenje poslovnih knjig po načelih dvostavnega knjigovodstva in po načelih enostavnega knjigovodstva (v skladu s SRS 39). Nakazane so tudi osnove o pomenu knjigovodskih listin.
 2. Povezovanje kontnega načrta za vodenje računovodstva na kmetijah s kontnim načrtom FADN: Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je sprejel tako imenovani enotni kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava – ter društva in invalidske organizacije. Prav tako je bil sprejet priporočeni kontni načrt za naštete pravne osebe. Začel se bo uporabljati 1. januarja 2013.  K trimestnim številkam kontov v priporočenem enotnem kontnem načrtu so za potrebe vodenja poslovnih knjig pravnih oseb v kmetijstvu in gozdarstvu dodane še kontne številke za potrebe evidenc FADN. Na podlagi tako dopolnjenega trimestnega enotnega kontnega načrta je možno izdelati poročilo FADN, kot ga predpisujejo Uredbe EU in je podrobneje pojasnjeno v prilogi 2 tega navodila.
 3. Predstavitev načrtno izbranih istovrstnih poslovnih dogodkov v organizaciji (na kmetiji) in njihovo računovodsko knjiženje: Navodilo vključuje značilne poslovne dogodke, ki se pojavljajo v osnovni kmetijski dejavnosti, in primere knjiženja poslovnih dogodkov, ki v osnovni kmetijski dejavnosti nastajajo pogosto, v nekmetijskih dejavnostih pa jih ni. Upoštevane so usmeritve iz spremenjenih in dopolnjenih SRS 2006, usklajenih z MRS 41; prikazani poslovni dogodki so izmišljeni, cene in zneski pa le predpostavljeni.  Navodilo vključuje primere knjiženja za najpomembnejše vrste poslovnih dogodkov, kot so zasaditev sadovnjaka (jablan) in prikaz pridelka jabolk (začetno ovrednotenje in ob pospravitvi pridelka ovrednotenje po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje); vzreja prašičev; krave molznice; uporaba lastnih kmetijskih pridelkov za krmo živali; pšenica, posejana v tem letu, požeta pa v naslednjem; in tako dalje. Prikazana so nekatera biološka sredstva (na primer živina za zakol in podobno), ki jih je treba ob začetnem pripoznanju in ob koncu vsakega poročevalskega obdobja ovrednotiti po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, razen v izjemnih primerih, ko poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti.
 4. Sestavljanje predpisanih računovodskih izkazov za potrebe zunanjega poročanja ter podrobno računovodsko predračunavanje in analiziranje računovodskih podatkov za potrebe notranjih uporabnikov: Kmečko gospodinjstvo, ki bo presegalo zakonski prag bo z uveljavitvijo sprememb zakona o dohodnini obdavčeno z davkom od dohodkov iz dejavnosti od 1.1.2014, tisto pa, ki bo izpolnjevalo pogoje, pa bo lahko (če se ne bo odločilo za prostovoljno vodenje knjigovodstva) še vedno po katastrskem dohodku, kot doslej. Za začetek vodenja poslovnih knjig bo torej zelo pomembna začetna bilanca stanja kmečkega gospodinjstva. V tabeli Začetno vrednotenje bilančnih postavk v otvoritveni bilanci stanja je nekaj napotil za njihovo začetno obravnavo. V tem poglavju je govor tudi o pomenu popisa sredstev in obveznosti do njihovih virov. Dodana je tabela Letno poročilo; iz nje se vidi letno poročilo kmečkega gospodinjstva, malega podjetnika in družbe, vsebina pa je odvisna od pravnoorganizacijske oblike delovanja zavezancev. Na koncu je še prikaz računovodskih izkazov kmečkega gospodinjstva za davčne namene (podatki iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida kmečkega gospodinjstva, posebej pa še podatki iz omenjenih izkazov za malega podjetnika in za gospodarsko družbo ter velikega in srednje velikega podjetnika).  Na koncu tega poglavja je obravnavano še računovodsko predračunavanje (tudi bilanco stanja in izkaz poslovnega izida) in računovodsko proučevanje (analizo).
 5. Davčni obračuni: V tem poglavju sta obravnavani dve vrsti davščin: obdavčitev dohodka iz opravljanja dejavnosti in DDV v kmetijski dejavnosti.  Osnova za davek od dohodka osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se ugotavlja od davčne osnove, ugotovljene na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Dodan je tudi prikaz davčnega obračuna po sedanjih predpisih in prilogah (po predlogu pravilnika o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti). Podrobno so opisani prihodki in odhodki v davčnem obračunu.

Navodila, povezana z DDV, pa obravnavajo:

 • obdavčitev kmetov – splošno,
 • problematiko identifikacije za namene DDV,
 • nekaj primerov (ne)zavezanosti k identifikaciji za DDV,
 • kmete, obdavčene po dejanskih prihodkih in odhodkih,
 • kmete s pravico do pavšalnega nadomestila,
 • kmete in investicije na kmetiji in drugo.

V poglavju o obračunavanju trošarin sta obravnavana

 • vračilo trošarine od goriva za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter
 • obračun trošarine od vina in žganja.

Objavljeno Navodilo za knjiženje poslovnih dogodkov v kmetijski dejavnosti z vzpostavitvijo povezave med FADN in davčnim knjigovodstvom vključuje tudi redakcijsko popravljeni prilogi:

Dopolnitve Navodila za knjiženje poslovnih dogodkov v kmetijski dejavnosti z vzpostavitvijo povezave med FADN in davčnim knjigovodstvom in temu ustrezen kontni načrt.

Arhiv:

Navodilo vključuje prilogi:

VIR: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Zapri meni