Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($feedback, ...$args) in /var/www/vhosts/racunovodstvo-najgo.si/davcnaoaza.si/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12
DAVČNA OBRAVNAVA DNEVNIC ZAPOSLENIH PRI TUJIH DELODAJALCIH – Računovodski servis in davčno svetovanje, davčna oaza, luka godnič

DAVČNA OBRAVNAVA DNEVNIC ZAPOSLENIH PRI TUJIH DELODAJALCIH

V zvezi z vprašanjem, ali lahko tudi čezmejni delovni migranti, tj. rezidenti Slovenije, ki delajo v tujini pri tujem delodajalcu in prejmejo povračilo stroškov službenih potovanj, te stroške izvzamejo iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja, pojasnjujemo v nadaljevanju.

V skladu s 45. Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12- ZUJF, 75/12, 94/12 in 96/13)lahko zavezanec, ki prejema dohodek iz delovnega razmerja iz tujine, uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za stroške prehrane med delom ter za stroške prevoza na delo in z dela. Če ta zavezanec od svojega tujega delodajalca poleg plače prejme izplačila povračil stroškov v zvezi s službenim potovanjem (npr. dnevnice), se mu ta izplačila ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja v skladu s 4. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2.

Določba 45. člena ZDoh-2 se upošteva, ko zavezanec za dohodnino rezident Slovenije prejema dohodek iz delovnega razmerja v tujini, v katerega je vključeno tudi povračilo stroškov v zvezi z delom, to je stroškov prehrane in prevoza na delo in z dela.

Navedena določba je bila v zakon med drugim vnesena zato, ker delodajalci v tujini praviloma delojemalcem niso zavezani povrniti stroškov v zvezi z delom, kakor to sicer velja po slovenski delovni zakonodaji, temveč so navedeni stroški zajeti že v t. i. bruto plači. Če pa zavezanec (tj. rezident Slovenije, ki dela v tujini pri tujem delodajalcu) prejme povračilo navedenih stroškov, se ne glede na 44. člen ZDoh-2, ki opredeljuje, kateri dohodki, se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, tovrstna povračila vključijo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja iz tujine (drugi odstavek 45. člena ZDoh-2).

Tako lahko zavezanec, ki prejema dohodek iz delovnega razmerja iz tujine, skladno s 45. členom ZDoh-2 uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za stroške prehrane med delom ter stroške prevoza na delo in z njega glede na dejansko prisotnost na delovnem mestu v tujini, priznajo pa se mu pod pogoji in do višine, kot jih določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06 in 76/08; v nadaljevanju: Uredba). Navedene stroške lahko uveljavljajo le rezidenti Slovenije, ki delajo v tujini pri tujih delodajalcih, pri čemer je tuj delodajalec tisti, ki nima sedeža v Sloveniji.

Če zavezanec od svojega tujega delodajalca poleg plače, prejme tudi izplačila povračil stroškov v zvezi s službenim potovanjem, se upošteva splošno pravilo o neobdavčenih dohodkih iz 17. člena ZDoh-2, v skladu s katerim se določbe ZDoh-2 glede oprostitev plačila dohodnine, določbe glede dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo ter določbe, ki določajo, kaj se ne šteje za dohodke po ZDoh-2, nanašajo na dohodke, ki imajo vir v Sloveniji in na dohodke, ki imajo vir izven Slovenije.

Če torej slovenski rezidenti v tujini dosegajo smiselno primerljive dohodke iz delovnega razmerja, ki se v skladu z 44. členom ZDoh-2 ne vštevajo v davčno osnovo (npr. povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem pod pogoji in do višin, določenih z Uredbo), se takšni dohodki ne vključijo v davčno osnovo v Sloveniji. Navedena povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem, ki jih izplača tuj delodajalec, so praviloma tudi na plačilnih listih tujega delodajalca (oziroma na letnih povzetkih izplačanih dohodkov pri delodajalcu v tujini) ločeno prikazana, in sicer kot neobdavčeni dohodki, kar pomeni, da niso zajeta v skupnem bruto dohodku zavezanca.

 Vir: Pojasnilo DURS, št. 4217-6236/2014-2, 10. 6. 2014

Zapri meni