Portal e-VEM omogoča elektronsko oddajo vloge za potrdila A1

Slovensko podjetje, ki želi v drugi državi članici EU, EGP ali Švicarske konfederacije izvajati storitve, mora za vsakega delavca, ki ga namerava napotiti, pridobiti potrdilo A1. S potrdilom delavec v tujini izkaže, da je tudi v času dela na območju druge države ostal vključen v obvezno zavarovanje v Republiki Sloveniji.

Portal e-VEM omogoča elektronsko oddajo vloge za pridobitev ali predčasno prekinitev:

Oddaja vloge preko portala e-VEM

Prek portala e-VEM je omogočena oddaja vloge za izdajo potrdila A1 samo za vnaprej, od dne oddaje vloge. Vloge ni možno oddati za nazaj. 

 • Potrdilo A1 – člen 12 Uredbe ES:
  • Od 1. 1. 2018 se vlogo za pridobitev in predčasno prekinitev potrdila A1 lahko odda le prek portala e-VEM. Obvezna elektronska oddaja vlog je določena v 9. členu Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS).
  • Delodajalec ali samozaposlena oseba lahko vloži vlogo za izdajo potrdila A1 največ 30 dni pred predvidenim začetkom čezmejnega izvajanja storitve.
  • Potrdilo A1 se lahko izda za predvideno trajanje napotitve za delo do 24 mesecev.
 • Potrdilo A1 – člen 13 Uredbe ES:
  • Od 30. 11. 2018 se preko portala e-VEM lahko odda tudi vloga za pridobitev in za predčasno prekinitev potrdila A1 po členu 13 Uredbe ES, za naslednje kategorije delavcev: voznike, serviserje in monterje.
  • Potrdilo A1 na podlagi člena 13 Uredbe ES je mogoče pridobiti za obdobje naslednjih 12 mesecev.

  • Za ostale kategorije delavcev in za t. i. sočasne zaposlitve (delo pri dveh ali več delodajalcih v dveh ali več državah članicah) v smislu člena 13 Uredbe se vloge še naprej oddajajo neposredno pri ZZZS, na način, kot je določen tu.

Kdo lahko odda vlogo za izdajo potrdila A1? 

Zavezanci za oddajo vloge za pridobitev potrdila A1 so poslovni subjekti, ki so registrirani v Poslovnem registru Slovenije (v nadaljevanju: PRS)

Za izdajo potrdila A1 prek portala e-VEM lahko zaprosi:

 • zakoniti zastopnik poslovnega subjekta, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS), ali
 • pooblaščena oseba, ki jo je zakoniti zastopnik poslovnega subjekta pooblastil za izvajanje tega in/ali ostalih postopkov portala e-VEM.

Spremljanje statusa vloge in prevzem potrdila A1 na portalu e-VEM

Prek portala e-VEM lahko spremljate status oddane vloge. Obvestila glede sprememb statusov vloge vlagatelj dobi na elektronski naslov. Če je vloga pozitivno rešena morate prek portala izdano potrdilo tudi prevzeti. 

Natančen opis postopka oddaje vloge, iskanje že oddanih vlog, prevzemanje dokumentov in druge podrobne informacije v zvezi z e-postopkom, so na voljo v Navodilih za izpolnjevanje vloge za pridobitev potrdil A1 in predčasno prekinitev veljavnosti potrdila A1 prek portala. 

Preverjanje veljavnosti potrdila A1

Na izdanih potrdilih A1 je vnesena QR koda za dostop do spletne strani ZZZS-ja kjer lahko preverite, ali je potrdilo A1 s tako QR kodo veljavno. Preverite lahko tudi potrdila A1, ki bodo začela veljati šele v bodoče.

Veljavnost potrdila A1 lahko z vnosom zahtevanih podatkov preverite na spletni strani ZZZS.

Predčasna prekinitev potrdila A1

Delodajalec in napoteni delavec sta po pridobitvi potrdila A1 dolžna ZZZS obvestiti o vseh spremembah, ki nastanejo med obdobjem napotitve. Vlogo za predčasno prekinitev je mogoče oddati samo za še veljavno potrdilo A1. 

Delodajalec mora ZZZS obvestiti o predčasni prekinitvi napotitve, če:

 • napotitev ni bila izvedena ali 
 • je bila zaključena pred načrtovanim datumom zaključka.

Potrdilo se lahko predčasno prekine z dnem oddaje vloge ali za zahtevane datume prekinitve do izteka veljavnosti potrdila. Razveljavitev potrdila za preteklo obdobje (za nazaj) preko portala e-VEM ni mogoča.

Če hkrati oddate vlogo za predčasno prekinitev in vlogo za pridobitev novega potrdila A1, se vloga za predčasno prekinitev obravnava pred vlogo za novo potrdilo, saj ima delavec lahko v istem obdobju veljavno samo eno potrdilo A1. 

O vseh predčasno razveljavljenih potrdilih ZZZS obvesti tuje pristojne institucije.

Pogoji za pridobitev potrdila A1

Več informacij o pogojih za pridobitev potrdila A1 lahko najdete na: 

Vir: e-vem, Državni portal za poslovne subjekte in samostojne podjetnike

Zapri meni