Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($feedback, ...$args) in /var/www/vhosts/racunovodstvo-najgo.si/davcnaoaza.si/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12
Novosti pri plačevanju prispevkov in povečanje poročanja DURS (poročalo se bo praktično o vsem) – Računovodski servis in davčno svetovanje, davčna oaza, luka godnič

Novosti pri plačevanju prispevkov in povečanje poročanja DURS (poročalo se bo praktično o vsem)

V Uradnem listu RS, št. 85 z dne 18. 10. 2013, je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (v nadaljevanju: Pravilnik REK), ki začne veljati 1. 11. 2013, razen v delu, kjer je navedeno, da se podatki izpolnjujejo od 1. 1. 2014 dalje. Pravilnik je objavljen na naslednjem naslovu.

V nadaljevanju podajamo podrobnejšo obrazložitev posameznih sprememb obračunov davčnega odtegljaja (v nadaljevanju: REK obrazci) na podlagi Pravilnika REK.

1. Spremembe REK-1 obrazca

Za izvajanje 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva – ZIUPTDSV (Uradni list RS, št. 63/13) je REK-1 obrazec dopolnjen s poljem 314 Osnova za prispevke – zaposleni, za katere delodajalec uveljavlja oprostitev po Zakonu o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva. Določba 2. člena ZIUPTDSV se uporablja od 1. 11. 2013 dalje in se nanaša na dohodke izplačane po uveljavitvi zakona. Delodajalec, ki uveljavlja oprostitev plačila prispevkov delodajalca po 2. členu ZIUPTDSV, osnovo za izračun prispevkov vpiše v polje 314 in v polje 301.

Individualni del REK obrazca je dopolnjen s poljem A022 Delavec, za katerega delodajalec uveljavlja oprostitev plačila prispevkov po ZIUPTDSV. Delodajalec v polju A022 označi uveljavljanje oprostitev plačila prispevkov delodajalca, če so izpolnjeni pogoji, določeni v 2. členu ZIUPTDSV.

Podrobno pojasnilo v zvezi z uveljavljanjem oprostitve plačila prispevkov po ZIUPTDSV je objavljeno na naslednjem naslovu.

2. Spremembe REK-2 obrazca

Za izvajanje 18. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) je REK-2 obrazec dopolnjen s poljem 223 Prispevek delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. ZPIZ-2 v 18. členu določa obvezno zavarovanje oseb, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo, razen, če so uživalci pokojnine oziroma opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov v skladu s predpisi, ki urejajo to delo. Če prejemnik dohodka za opravljanje dela v okviru drugega pogodbenega razmerja izpolnjuje pogoje za vključitev v obvezno zavarovanje po 18. členu ZPIZ-2, mora delodajalec izračunati in plačati prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v breme prejemnika dohodka, po stopnji 15,5 %.

Podatek v polju 223 se vpisuje za dohodke, izplačane od 1. 1. 2014 dalje.

Hkrati sta spremenjena naziva polj 221 in 222, tako da se glasita: 221 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v breme delodajalca in 222 Prispevek za zdravstveno zavarovanje v breme delodajalca.

V polje 221 se vpiše osnova za izračun prispevka delodajalca iz naslova drugega pravnega razmerja in osnova za izračun prispevka za posebne primere zavarovanja po zakonu, ki ureja pokojninsko zavarovanje in znesek izračunanega prispevka. Pri plačilu prispevka delodajalca za posebne primere zavarovanja, ki ga delodajalec plača v pavšalnem znesku, se vpiše znesek prispevka, podatek o osnovi pa se ne vpisuje.

V polje 222 se vpiše osnova za izračun prispevka delodajalca, določena v zakonu, ki ureja zdravstveno zavarovanje in znesek izračunanega prispevka. Pri plačilu prispevka za poškodbo pri delu in poklicno bolezen, ki ga delodajalec plača v pavšalnem znesku, se vpiše znesek prispevka, podatek o osnovi pa se ne vpisuje.

Za izplačila dohodkov osebam, ki so vključene v zavarovanje po 18. členu ZPIZ-2 so uvedene nove vrste dohodkov, ki se uporabljajo od 1. 1. 2014 dalje:

 • 2501 – Dohodek na podlagi pogodbenega razmerja – zavarovani po 18. čl. ZPIZ-2,2
 • 2502 – Dohodek na podlagi pogodbenega razmerja brez PDDP – zavarovani po 18. čl. ZPIZ-2,
 • 2503 – Dohodek za opravljeno delo na drugi podlagi (sejnine,…) – zavarovani po 18. čl. ZPIZ-2,
 • 2504 – Dohodek za opravljeno avtorsko delo  – zavarovani po 18. čl. ZPIZ-2,
 • 2510 – Bonitete iz drugega pogodbenega razmerja – zavarovani po 18. čl. ZPIZ-2,
 • 2514 – Dohodek na podlagi pogodbenega razmerja (poč. delo) – zavarovani po 18. čl. ZPIZ-2.

3. Spremembe na individualnem REK obrazcu, ki se nanašajo na izračun davčnega odtegljaja in medletnega uveljavljanja olajšav

Za dohodke, izplačane od 1. 1. 2014 dalje, je predpisano prikazovanje podatkov, ki jih izplačevalec upošteva pri izračunu davčnega odtegljaja, kar zagotavlja kontroliranje pravilnosti izračunanega davčnega odtegljaja ob samem izplačilu dohodka.

Predpisano je poročanje o olajšavah po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 (splošna olajšava, povečana splošna olajšava, osebna olajšava za 100 % invalidnost, osebna olajšava za starost nad 65 let, olajšava za vzdrževane družinske člane), ki jih izplačevalec upošteva pri izračunu davčnega odtegljaja. Če dohodek iz delovnega razmerja izplača delodajalec, ki ni glavni delodajalec prejemnika dohodka, to označi v polju D07.

Pri uveljavljanju olajšav za vzdrževane družinske člane se vpiše podatek o sorodstvenem razmerju in pri otrocih tudi letnica rojstva. Davčna številka vzdrževanega družinskega člana se ne vpisuje.

REK obrazec je dopolnjen tudi s podatkom o stopnji dohodnine glede na odločbo davčnega organa v zvezi z uveljavljanjem ugodnosti iz mednarodnih pogodb in znižano stopnjo akontacije dohodnine. V polje D11 izplačevalec vpiše številko izdane odločbe davčnega organa o odobritvi zmanjšanja ali oprostitve davka, skladno z mednarodno pogodbo. Izplačevalec vpiše tudi odobreno stopnjo, ki jo je na podlagi odločbe upošteval pri izračunu davčnega odtegljaja. Če iz odločbe davčnega organa izhaja oprostitev plačila dohodnine, se vpiše stopnja 0.

V polje D12 izplačevalec vpiše številko izdanega potrdila davčnega organa o uveljavljanju znižane stopnje. Izplačevalec vpiše tudi odobreno stopnjo, ki jo je na podlagi potrdila upošteval pri izračunu davčnega odtegljaja.

4. Dodatni podatki o izplačanih dohodkih

Za dohodke, izplačane od 1. 1. 2014 dalje, je predpisano poročanje podatkov o izplačanih povračilih stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, če so izplačani v višini, ki se (skladno z določili 44. člena ZDoh-2) ne vštevajo v davčno osnovo. Ti podatki so, skladno z drugim odstavkom 135. člena Zakona o delovnih razmerjih, prikazani tudi na plačilni listi zaposlenega.

Izplačevalci te podatke prikažejo na Prikazu individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev, skupaj s podatki, ki se vštevajo v davčno osnovo in od katerih se skladno z ZDoh-2 izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj.

Če so dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, izplačani samostojno (brez izplačila plače oz. drugega obdavčljivega dohodka iz delovnega razmerja), izplačevalec predloži individualne podatke iz obračuna davčnih odtegljajev, na zbirnem REK-1 obrazcu pa izpolni le podatke o izplačevalcu, številu prejemnikov dohodka in označi vrsto dohodka 1190 Dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo. V teh primerih se o dohodkih poroča enkrat mesečno, skupno za vse dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, najkasneje zadnji dan meseca, v katerem so bili izplačani.

 Izplačevalci ob izplačilu dohodkov iz zaposlitve poročajo tudi o:

• številu ur in znesku plač, nadomestilih plač ter nadomestilih plač po prepisih, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
• podatkih o vrsti danih bonitet, kjer je predpisano ločeno poročanje o najpogostejših bonitetah: za uporabo službenega osebnega vozila za privatne namene, nastanitev, plačane zavarovalne premije.

Podatki o plačah in nadomestilih plač ter bonitetah so vključeni tudi v podatke o dohodkih pod zaporedno številko A052. Podatki o povračilih stroškov, ki se skladno z ZDoh-2 ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, v podatek o dohodku, pod zaporedno številko A052, niso vključeni.

 5. Podatki o nepremičninah

Ob izplačilu dohodka, doseženega na podlagi oddajanja nepremičnine v najem, se za dohodke, izplačane od 1. 1. 2014 dalje, vpisujejo podatki o nepremičninah.

Polje A030 Identifikator vrste premoženja, se izpolni ob izplačilu dohodka iz oddajanja nepremičnin v najem. Vpiše se šifra katastrske občine in številka parcele, oziroma stavbe ali dela stavbe. Polje A030 se izpolni za vsako vrsto nepremičnine ločeno, skupaj z dohodkom, ki se nanaša na oddajanje te nepremičnine.

Za dohodke, dosežene na podlagi oddajanja nepremičnega premoženja v najem, so uvedene nove vrste dohodkov, ki se uporabljajo od 1. 1. 2014 dalje:

 • 1701 – Dohodek iz oddajanja nepremičnega premoženja v najem – 10 % norm. stroškov,
 • 1702 – Dohodek iz oddajanja nepremičnega premoženja v najem – 0 % norm. stroškov,
 • 1703 – Zastopniku izplačan dohodek iz oddajanja nepremičnega premoženja v najem – 10 % norm. stroškov,
 • 1704 – Zastopniku izplačan dohodek iz oddajanja nepremičnega premoženja v najem – 0 % norm. stroškov,
 • 1705 – Dohodek iz oddajanja premičnega premoženja v najem – 10 % norm. stroškov,
 • 1706 – Zastopniku izplačan dohodek iz oddajanja premičnega premoženja v najem – 10 % norm. stroškov.

6. Tehnična navodila za pripravo podatkov v elektronski obliki

Glede na spremembe REK obrazcev so dopolnjena tehnična navodila za pripravo podatkov v elektronski obliki, ki so objavljena na eDavkih.

7. Preglednica novosti

Sprememba oz. dopolnitev REK Velja od Opis spremembe
Dodano je polje 314 in A022 REK-1 in iREK 1.11.2013 Uvedeno je prikazovanje osnove od dohodkov, za katere delodajalec skladno z 2. členom ZIUPTDSV prispevke delodajalca obračuna in ne plača
Dodano je polje 223 REK-2 1.1.2014 Za osebe, ki so obvezno zavarovane na podlagi 18. člena ZPIZ-2, mora delodajalec ob izplačilu dohodka izračunati in plačati prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Uvedene so nove vrste dohodkov: 2501, 2502, 2503, 2504, 2510 in 2514.
Dodano je polje A030 iREK 1.1.2014 Ob izplačilu dohodka iz oddajanja nepremičnin v najem je uvedeno poročanje podatkov o nepremičnini. Uvedene so nove vrste dohodkov; 1701, 1702, 1703, 1704, 1705 in 1706.
Dodana so polja V01 in V02 iREK 1.1.2014 Uvedeno je prikazovanje olajšav, ki jih izplačevalec dohodka upošteva pri izračunu davčnega odtegljaja.
Dodana so polja od D01 do D12 iREK 1.1.2014 Uvedeno je prikazovanje podatkov, ki vplivajo na izračun davčnega odtegljaja.
Dodana so polja od B01 do B03 iREK 1.1.2014 Uvedeno je ločeno prikazovanje podatkov o plači in nadomestilu plače.
Dodana so polja od B04 do B13 iREK 1.1.2014 Uvedeno je prikazovanje podatkov o povračilih stroškov in drugih dohodkih iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Dohodki se prikazujejo enkrat mesečno ob izplačilu plače, če ni izplačila plače in so izplačani samostojno, se uporabi vrsta dohodka 1190.
Dodana so polja B15 do B17 iREK 1.1.2014 Uvedeno je ločeno poročanje o vrsti bonitete.

 

NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA V POVEZAVI S PREDLAGANJEM OBRAZCEV

PREDLAGANJE REK-1 OBRAZCA ZA DOHODKE, KI SE NE VŠTEVAJO V DAVČNO OSNOVO DOHODKA IZ DELOVNEGA RAZMERJA

1. Ali je treba oddati samostojen REK obrazec, če povračila stroškov niso izplačana skupaj s plačo?

Če se povračila stroškov ali drugi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, izplačujejo samostojno (ne skupaj z izplačilom plače) je treba, skladno s Pravilnikom, poročati o teh dohodkih najkasneje zadnji dan meseca, v katerem so bili dohodki izplačani. Uporabi se vrsta dohodka 1190 Dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno sonovo. Če so povračila stroškov v posameznem mesecu izplačana pred izplačilom plač, se o teh povračilih lahko poroča skupaj s plačo.

2. Ali je treba poročati tudi o povračilih stroškov in drugih dohodkih, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka, ki so izplačani lastnikom podjetij za poslovodenje?

Da. Poroča se o dohodkih, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Dohodki lastnikov podjetij za poslovodenje se štejejo za dohodke iz delovnega razmerja, zato se poroča tudi o povračilih in drugih dohodkih, ki jih prejme lastnik podjetja.

3. Na katerem REK obrazcu se poroča o izplačilu odpravnin, jubilejnih nagrad ali solidarnostne pomoči? Ali je to 1001 ali 1003?

Če se odpravnina, jubilejna nagrada ali solidarnostna pomoč izplača v zneskih, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, in se izplača skupaj s plačo, se o teh zneskih poroča skupaj s plačo z uporabo vrste dohodka 1001 Plača in nadomestilo plače. Če se navedeni dohodki izplačajo v zneskih, ki se vštevajo v davčno osnovo, se predloži REK-1 z uporabo vrste dohodka 1003 Jubilejna nagrada, odpravnina ob upokojitvi, solidarnostna pomoč. Del dohodka, ki se ne všteva v davčno osnovo, se vpiše v polje B10 Odpravnina ob upokojitvi, B11 Jubilejna nagrada ali B12 Solidarnostne pomoči, del dohodka, ki se všteva v davčno osnovo, pa v polje A052 Znesek dohodka.

Če se ti dohodki izplačajo po datumu opravljenega izplačila plač, se poročajo na REK-1 obrazcu z vrsto dohodka 1190 Dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo.

4. Kako se poroča, če je odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi izplačana v višjem znesku, kot je znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja?

Ob izplačilu odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki presega znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, se predloži REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1101 Odpravnina iz poslovnih razlogov ali 1102 Odpravnina iz razloga nesposobnosti. Del dohodka, ki se ne všteva v davčno osnovo, se vpiše v polje B09 Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Del dohodka, ki se všteva v davčno osnovo, se vpiše v polje A052 Znesek dohodka.

5. Ali je treba poročati tudi o zagotovljenih bonitetah, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, kot so npr. darila otrokom zaposlenih, do 15. leta starosti, v mesecu decembru, do višine 42 evrov?

Ne, poroča se samo o bonitetah, ki se vštevajo v davčno osnovo dohodka.

6. Ali je treba poročati tudi o dohodkih, ki so oproščeni plačila dohodnine, kot so primeroma obresti izplačane na podlagi sodne odločbe?

Na REK obrazcu se o dohodkih, ki so oproščeni plačila dohodnine, ne poroča.

7. Ali je treba v primeru, ko se izpolni polje 314 Osnova za prispevke – zaposleni, za katere delodajalec, uveljavlja oprostitev po Zakonu o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva, k REK obrazcu priložiti kakšno dokazilo ali potrdilo?

Ne. Delodajalec ob oddaji REK obrazca ne dostavlja dokazil o upravičenosti uveljavljanja vzpodbude za zaposlovanje mlajših oseb, mora pa jih predložiti v primeru naknadnega davčnega nadzora.

8. Ali morajo o povračilih stroškov poročati tudi samostojni podjetniki posamezniki za izplačana povračila za sebe?

Skladno s Pravilnikom REK se poroča o dohodkih, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Pravilnik REK ne določa poročanja za izplačana povračila stroškov samostojnemu podjetniku posamezniku.

9. Ali morajo o povračilih stroškov poročati tudi društva za izplačana povračila stroškov, kadar so izplačana fizični osebi na podlagi četrtega odstavka 108. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2?

Pravilnik REK ne določa poročanja za izplačana povračila stroškov po 108. členu ZDoh-

SPREMEMBE REK-2 OBRAZCA

1. Do sedaj smo najemnine, ki so izplačane fizični osebi za več parcel ali več enot poslovnih prostorov, združevali v eno izplačilo, ker v enem REK obrazcu nismo smeli ponoviti davčne številke prejemnika dohodka. Sedaj se v podatek A030 poroča identifikator vrste premoženja in bodo izplačila morala biti razbita. Ali to pomeni, da se omejitev večkratnega pojavljanja davčne številke v enem XML umakne?

Tudi v bodoče bo omogočeno predložiti le en individualni REK obrazec za posamezno fizično osebo – prejemnika dohodka v okviru enega zbirnega REK obrazca. Če se dohodek iz oddajanja v najem nanaša na več nepremičnin, se v polje identifikator premoženja vpišejo ločeno podatki o nepremičninah, ki jih oseba oddaja v najem in na podlagi katerih pridobiva dohodke (omogočeno je vpisovanje več podatkov v to polje – za vsako nepremičnino v svojo vrstico).

2. Kako se poroča D07 Davčni odtegljaj po stopnji 25 % (drugi delodajalec), D08 Davčni odtegljaj po lestvici ali D09 Davčni odtegljaj po povprečni stopnji pri drugih izplačilih (npr. avtorski honorar, podjemna pogodba, sejnine…) kjer je obdavčitev po 25 % stopnji?

Pri izplačilu dohodka iz drugega pogodbenega razmerja se polja D07, D08 in D09 ne izpolnjujejo.

3. Kaj se vpisuje v polje 223 Prispevek delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje? Ali so lahko na enem REK-2 obrazcu hkrati izpolnjena polja 221 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v breme delodajalca in 223?

V polje 223 se vpisuje prispevek delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če prejemnik dohodka izpolnjuje pogoje za vključenost v pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja tega dela. Polji 221 in 223 sta izpolnjeni hkrati. V primeru izplačil iz drugega pogodbenega razmerja se v polje 221 vpiše prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanja v breme delodajalca, izračunanega po stopnji 8,85 %, v polje 223 pa se vpiše prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delojemalca, izračunanega po stopnji 15,5 %.

4. Ali se osebam, ki spadajo v novo kategorijo, zaradi katere je uvedena rubrika 223, lahko izplačuje samo vrste dohodka 2501 Dohodek na podlagi pogodbenega razmerja – zavarovani po 18. členu ZPIZ-2, 2502 Dohodek na podlagi pogodbenega razmerja brez PDDP – zavarovani po 18. členu ZPIZ-2, 2503 Dohodek za opravljeno delo na drugi podlagi (sejnine..) – zavarovani po 18. členu ZPIZ-2, 2504 Dohodek za opravljeno avtorsko delo – zavarovani po 18. členu ZPIZ-2, 2510 Bonitete iz drugega pogodbenega razmerja – zavarovani po 18. členu ZPIZ-2 in 2514 Dohodek na podlagi pogodbenega razmerja (ni plačnika davka) – zavarovani po 18. členu ZPIZ-2?

Če gre za izplačilo dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja po 38. členu Zakona o dohodnini – ZDoh-2, se v primeru, da je oseba vključena v zavarovanje po 18. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2, uporabijo vrste dohodkov: 2501, 2502, 2503, 2504, 2510 in 2514.

 IZPOLNJEVANJE INDIVIDUALNEGA REK OBRAZCA

1. Kateri prispevki, ki se ne obračunajo, se lahko vpišejo v polje A075 Prispevki za socialno varnost delojemalcev oziroma zavarovancev – skupaj?

Vpišejo se obvezni prispevki za socialno varnost, ki se ne obračunajo in plačajo od izplačanega dohodka, upoštevajo pa se pri izračunu davčnega odtegljaja (na primer prispevki za socialno varnost verskih delavcev, prispevki za socialno varnost zaposlenih v tujini).

2. Pri podatkih A004b naslov nerezidenta, ki nima slovenske davčne številke in A004c kraj prebivanja nerezidenta, ki nima slovenske davčne številke je napisano, da se ulica in mesto prebivanja za nerezidenta poročata, če nima slovenske davčne številke. Pri podatku A004d se država prebivanja nerezidenta poroča v vsakem primeru. Kateri naslov prebivanja se vpiše v primeru, da delavec prebiva v Avstriji in je rezident Hrvaške, v Sloveniji pa občasno opravlja pogodbeno delo in prebiva v hotelu?

V tem primeru se vpiše naslov v Avstriji. Za nerezidente, ki nimajo slovenske davčne številke, je predvideno obvezno poročanje o naslovu, kraju in državi prebivanja.

3. Kaj se vpisuje v polje A003a priimek davčnega zavezanca v primeru, ko je prejemnik dohodka agrarna skupnost?

V primeru izplačil, ki pripadajo agrarni skupnosti, se polje A003a ne izpolnjuje.

SPREMEMBE NA INDIVIDUALNEM REK OBRAZCU, KI SE NANAŠAJO NA IZRAČUN DAVČNEGA ODTEGLJAJA IN MEDLETNEGA UVELJAVLJANJA OLAJŠAV

1.Ali bodo v primeru izplačila plač v dveh ali več delih uvedene kontrole izračunanega davčnega odtegljaja ob oddaji REK obrazca? 

Davčni nadzor v zvezi s pravilnostjo izračunanega davčnega odtegljaja od dohodkov iz delovnega razmerja, ki se izplačujejo v dveh ali več delih, se bo vršil naknadno in ne ob sami oddaji REK obrazca.
2. Ali se v poljih D02  Splošna olajšava in D04 Osebna olajšava za 100 % invalidnost poroča znesek, ki je bil upoštevan, ali se poroča samo oznaka, da je bila olajšava upoštevana?

Označi se samo upoštevanje olajšave.

3. Pri katerih vrstah dohodkov je možno uporabiti uveljavljanje znižane stopnje akontacije dohodnine (izpolnjeno polje D12 Uveljavljanje znižane stopnje akontacije dohodnine)?

Gre za druge dohodke (primeroma 1804 Priznavalnine po zakonu o republiških priznavalninah in zakonu o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, 1822 Priznavalnine učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka v tujini), če se ti izplačujejo mesečno in prejemnik dohodka razpolaga s potrdilom davčnega organa po tretjem odstavku 322. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2.

4. Ali se podatek o statusu invalida (polje A023) poroča vedno ali samo takrat, ko ima olajšavo D04?

Status invalida se označi vedno, kadar ima prejemnik dohodka status invalida in prejema dohodke iz delovnega razmerja.

5. Kako se pravilno poroča o uveljavljanju olajšav pri izračunu davčnega odtegljaja, ko je hkrati izplačanih več dohodkov iz delovnega razmerja, primeroma plača – REK-1 vrsta dohodka 1001 in odpravnina ob upokojitvi, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči – REK-1 vrsta dohodka 1003?

V primeru hkratnega izplačila plače in drugega dohodka iz delovnega razmerja, pri katerem se akontacija dohodnine izračuna po lestvici, se upoštevane olajšave v celoti vpišejo na REK-1 obrazcu za izplačilo plač, na REK-1 obrazcu za izplačilu drugega dohodka (primeroma jubilejne nagrade) pa se olajšave ne vpisujejo.

6. Kako je treba poročati podatke iz skupine D, če se plača  izplača v dveh ali več delih (četrti odstavek 127. člena ZDoh-2), saj v navodilih piše, da se D09 Davčni odtegljaj po povprečni stopnji ne sme uporabiti pri REK obrazcu za vrsto dohodka 1001 Plača in nadomestilo plače.

Polje D09 pomeni uporabo povprečne stopnje, ki se ne uporablja, če je izplačilo v dveh ali več delih. Če se izplačilo dohodka opravi v dveh ali več delih, se izračun davčnega odtegljaja opravi po četrtem odstavku 127. člena ZDoh-2. Polje D09 pa se označi v primeru, ko izplačevalec pri izračunu akontacije dohodnine upošteva peti odstavek 127. člena ZDoh-2, ki določa uporabo povprečne stopnje, če se dohodek izplača za več mesecev skupaj (primeroma regres ali poračun plač).

7. Ali se lahko izplačevalec in prejemnik dohodka dogovorita, da se med letom akontacija dohodnine izračuna po višji ali nižji stopnji? Ali mora delavec, ki prejema nizke dohodke vedno dati izjavo, če ne želi, da se mu pri izračunu dohodnine upošteva povečana splošna olajšava?

Izračun akontacije dohodnine od dohodkov iz delovnega razmerja je določen v 127. členu ZDoh-2. Izplačevalec se mora v okviru svojih obveznosti plačnika davka držati tudi pravil glede načina izračuna, ki izhajajo iz določb tega člena oziroma se ne more odločati o prilagajanju stopnje in višine akontacije dohodnine, ki jo bo odtegnil od izplačanega dohodka ter vplačal na predpisan vplačilni račun – četudi se s tem strinja prejemnik dohodka. Zaposleni imajo skladno z navedenim členom le možnost odločitve glede neupoštevanja povišanih splošnih olajšav, skladno s tretjim odstavkom 127. člena ZDoh-2 (če ocenjujejo, da bo akontacija dohodnine prenizka glede na njihov letni nivo dohodkov).

DODATNI PODATKI O IZPLAČANIH DOHODKIH

1. Ali v podatku B01 Plača vpisujejo tudi nadure? 

Da, v polje B01 se vpišejo ure in znesek dohodka od opravljenih ur (rednih in nadur) in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca.

2. V javni upravi se obračunavajo plače po normiranih urah. V obračunu so tudi dejanske ure. Ali se v B01 Plača poroča dejanske ali normirane ure?

V polju B01 se poroča o dejanskih urah.

3. Ali se v polje B06 Povračila stroškov do uredbe vlade – stroški službene poti vpišejo vsa povračila stroškov službenih poti tudi, če jih delodajalec plača neposredno izvajalcu (kot je primeroma prevoz in prenočišče plačano prevozniku oz. hotelu neposredno)?

Da, vpišejo se vsa povračila stroškov službene poti v znesku določenem z uredbo vlade.

4. Ali se v polje B06 Povračila stroškov do uredbe vlade – stroški službene vpisujejo tudi akontacije stroškov službenih poti, ki jih delavec prejme pred pričetkom službene poti?

Da, v polje B06 se vpisujejo tudi akontacije za povračila stroškov službene poti. Ko je službena pot opravljena, se poroča o razliki med akontacijo in dejanskimi povračili.

5. Ali se v B13 Premije prostovoljnega dodatnega zavarovanje poroča znesek skupne premije (ki jo plača delavec in delodajalec) ali samo znesek, ki ga plača delodajalec ali pa samo znesek, ki je bil odtegnjen delojemalcu?

V polju B13 se poroča znesek, ki ga je delodajalec plačal za delojemalca, v višini, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka.

6. Kako se poroča v polju B14 Boniteta – uporaba osebnega vozila, če delojemalec med mesecem zamenja vozilo – katera registrska številka se navede (znesek bonitete je seštevek sorazmernih delov obeh bonitet)?

Omogočeno je vpisovanje zneska bonitete ločeno za dva ali več osebnih vozil.

7. Ali se v polju B04 Povračila stroškov do uredbe vlade – prehrana poroča samo o izplačanih povračilih stroškov za prehrano, ali pa tudi o stroških delodajalca zaradi zagotavljanja prehrane med delom v obliki pripravljenih obrokov?

V polje B04 se vpisujejo izplačana povračila stroškov prehrane. Če delodajalec delavcem zagotavlja prehrano med delom v obliki obroka, mu o stroških zagotovljene prehrane ni treba poročati.

8. Ali se v polju B05 Povračila stroškov do uredbe vlade – prevoz poroča le o povračilih stroškov za prevoz na delo in o kilometrini, ali tudi o cestninah, vinjetah in morebitnih drugih povrnjenih stroških?

V polje B04 se vpisujejo povračila stroškov prevoza na delo in z dela, izplačana do višine, ki se skladno s 3. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2, ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Povračila stroškov za prevoz na delo in z dela, ki se vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja (kot je primeroma cestnina za prevoz na delo in z dela), se vpisujejo v polje A052. Povračila stroškov prevoza, ki jih ima delavec na službeni poti, se vpisujejo v polje B06 (stroški službene poti).

9. Kaj se vpisuje v polje B06 Povračila stroškov do uredbe vlade – stroški službene poti? Ali se poroča o povračilih le, če se delavcu izplačajo (povrnejo) ali tudi, če zanje (zlasti prenočišče pa tudi prehrano) plača delodajalec (oziroma če račune plačajo s poslovno kartico).

V polje B06 se vpiše vsako izplačilo povračil stroškov službene poti (dokumentirano s potnim nalogom), ki ga delodajalec izplača skladno z določili 4., 5. in 6. člena Uredbe o davčni obravnavi povračili stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Vpisujejo se tudi vsa povračila stroškov službene poti, ki jih delodajalec izplača neposredno izvajalcu storitve ali pa jih delavec plača s poslovno kartico.

Vir: DURS

Zapri meni