Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($feedback, ...$args) in /var/www/vhosts/racunovodstvo-najgo.si/davcnaoaza.si/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12
Nagrajevanje poslovne uspešnosti – Računovodski servis in davčno svetovanje, davčna oaza, luka godnič

Nagrajevanje poslovne uspešnosti

V praksi se za nagrajevanje delovne uspešnosti uporabljajo različni izrazi (božičnica, trinajsta plača, nagrada za uspešnost, …). Ne glede na to ZDR-1 v 126. členu kot tovrstno plačilo za delo navaja le plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodba ali pogodbo o zaposlitvi.

Plačilo za poslovno uspešnost ima ob izpolnjevanju določenih pogojev nekoliko ugodnejšo davčno obravnavo. 12. točka 1. odstavka 44. člena namreč določa, da se v davčno osnovo ne všteva tudi del plače za poslovno uspešnost po zakonu, ki ureja delovna razmerja, izplačan enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati pod pogoji, da:

  • imajo vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost in so pravica do izplačila dela plače za poslovno uspešnost ter merila za njegovo izplačilo določeni v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni[1], ali
  • je s kolektivno pogodbo dogovorjena možnost izplačila dela plače za poslovno uspešnost po merilih, dogovorjenih v tej kolektivni pogodbi ali dogovorjenih na način ali na podlagi te kolektivne pogodbe[2].

Del plače za poslovno uspešnost[3] se od leta 2018 v davčno osnovo za dohodnino ne všteva do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Določba ne posega v obračunavanje prispevkov za socialno varnost, zato se ne glede na delno oprostitev plačila dohodnine od celotnega plačila za poslovno uspešnost obračunavajo in plačujejo vsi prispevki za socialno varnost. Pri tem prispevki delojemalca, ki se obračunajo od dela plače za poslovno uspešnost nad 100 % povprečne plače zaposlenih v Sloveniji zmanjšujejo davčno osnovo za dohodnino (6. odstavek 41. člena ZDoh-2). Seveda se pri obračunavanju prispevkov za socialno varnost upoštevajo tudi morebitne dodatne oprostitve, ki veljajo za posameznega delavca (delna oprostitev plačila prispevkov za starejše delavce in podobno).

ZDoh-2 za ugodnejšo davčno obravnavo ne določa, da morajo biti vsi delavci deležni enakega plačila. Določa pa, da morajo biti pogoji znani vnaprej. Plačilo se lahko tako določi v nižjem znesku za delavce, ki so sklenili pogodbo o zaposlitvi med letom, za katero se izplačuje plačilo za poslovno uspešnost. Pogoje podjetje določi v svojih splošnih aktih oz. so lahko tudi predmet pogajanj s sindikati glede na določbe kolektivnih pogodb.

Ugodnejše davčne obravnave je deležno le eno plačilo za poslovno uspešnost na leto. Podjetja, ki so v letu 2018 izplačala plačila za poslovno uspešnost za leto 2017, bodo lahko ugodnejšo davčno obravnavo (če bodo izpolnjeni tudi ostali pogoji) za izplačilo poslovne uspešnosti za leto 2018 uveljavljala le v kolikor bo ta izplačana v letu 2019.

Finančna uprava Republike Slovenije dodatno pojasnjuje, da sta za namene poročanja o izplačilih dela plače za poslovno uspešnost na REK-1 obrazcu uvedeni 2 novi šifri vrste dohodka:

  • 1151 Del plače za poslovno uspešnost, nad zneskom določenim v 44. čl. ZDoh-2 in
  • 1152 Del plače za poslovno uspešnost v znesku, ki se ne všteva v davčno osnovo.

Na REK-1 obrazcu z oznako vrste dohodka 1151 se poroča o delu plače za poslovno uspešnost, ki presega 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Od tega dohodka so obračunani in plačani akontacija dohodnine in prispevki za socialno varnost.

Na REK-1 obrazcu z oznako vrste dohodka 1152 se poroča o delu plače za poslovno uspešnost v znesku do 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Od tega dohodka so obračunani in plačani prispevki za socialno varnost, ne pa tudi akontacija dohodnine.

Na individualnem REK obrazcu se v obeh primerih izbere isto vrsto dohodka – 1101 Plača, nadomestilo plače in povračila stroškov v zvezi delom.

Na individualnem REK obrazcu se izpolnijo tudi polja M. Obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se poroča v rubriki M01, če je izplačilo dela plače za poslovno uspešnost vezano tudi na prisotnost delavca, pri čemer se v polje ure vpiše vrednost nič (0). Na iREK se v polju A062 uporabi oznaka osnove P01.

Če izplačilo dela plače za poslovno uspešnost ni vezano na prisotnost delavca, se obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje poroča v rubriki M05. V takem primeru se na iREK v polju A062 uporabi oznaka osnove P04.


[1] Šteje se, da imajo pravico do dela plače za poslovno uspešnost vsi delavci pri delodajalcu, če so pogoji za pridobitev pravice do dela plače za poslovno uspešnost s splošnim aktom delodajalca določeni enotno za vse delavce.

[2] V primeru ko je plačilo za delovno uspešnost izplačano na podlagi kolektivne pogodbe po merilih, dogovorjenih v tej kolektivni pogodbi ali dogovorjenih na način ali na podlagi te kolektivne pogodbe za razliko od plačila, ki je dogovorjeno po pravilih podjetja ni nujno, da bodo do plačila za poslovno uspešnost upravičeni vsi zaposleni.

[3] Treba upoštevati tudi, da Izplačevanje nagrade za poslovno uspešnost v primeru neuspešnega poslovanja le zaradi ugodnejše davčne obravnave ni skladno z samim namenom predpisa, zato se ugodnejša davčna obravnava v tem primeru ne more uveljaviti.

Vir: Luka Godnič, Verlag Dashöfer

Zapri meni