Avtomatični pripis dobička družbenikov z neomejeno odgovornostjo ni več obdavčen! Do obdavčitve pride šele pri dejanskem izplačilu!

V odločbi U-I-175/11-12, objavljeni v UL RS 29/14, Ustavno sodišče razlaga, da je osebna družba, tako kot kapitalska, pravna oseba, zato se premoženje družbe razločuje od premoženja družbenikov. S pripisom dobička kapitalskim deležem družbenikov osebne družbe se premoženje družbe še ne prenese k družbenikom. Gre zgolj za računovodsko operacijo, na podlagi katere družbenikom pripisan dobiček ne sme biti obdavčen. Nerazporejeni dobiček osebne družbe je z davkom na dividende lahko obdavčen le ob izplačilu. Do izplačila lahko dobiček osebne družbe ostane nerazporejen. Ustavno sodišče je razveljavilo 90/3, 95/-/9 in 98/6 Zakona o dohodnini. Vir: Zveza RFR.

Pred odločbo ustavnega sodišča je DURS v pojasnilu št. 4210-151/2010, 16. 12. 2010 pojasnjeval:

      • da se dobiček, ki ga ustvari družba z neomejeno odgovornostjo (v nadaljevanju: d. n. o.) tekom poslovnega leta,  na podlagi drugega odstavka 94. člena Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 avtomatično pripiše kapitalskim deležem družbenikov ter da se pripis dobička kapitalskim deležem se obdavči kot dividenda, skladno s tretjim odstavkom 90. člena Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 51/2010-UPB6).
      • da se dobiček pripiše kapitalskemu deležu družbenikov, ko je potrjeno oziroma sprejeto letno poročilo ter da s tem nastane zahtevek za izplačilo (pripis) dobička.

Omenjeno pojasnilo se uporablja le, če je bila davčna obveznost, temelječa na razveljavljenem delu zakona o dohodnini, že izpolnjena.

Ustavno sodišče je namreč določilo, da:

  • Besedilo tretjega odstavka 90. člena, ki se glasi “ter pripisom dobička kapitalskemu deležu družbenika”, 9. točka 95. člena in šesti odstavek 98. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12 in 96/13) se razveljavijo.

  • Točka 9 95. člena in šesti odstavek 98. člena Zakona o dohodnini se uporabljata pri obdavčevanju dohodka iz kapitala, če je bila davčna obveznost, temelječa na razveljavljenem delu tretjega odstavka 90. člena Zakona o dohodnini, že izpolnjena.

Zapri meni